Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Pauzetijden en afspiegelingsbeginsel in cao-onderhandelingen

Pauzetijden en afspiegelingsbeginsel in cao-onderhandelingen

De AVS voert aan de cao-tafel gesprekken over diverse thema’s. Naast een groot thema als de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vraagt de AVS in de onderhandelingen onder meer ook aandacht voor signalen van leden over de pauzetijden en de toepassing en uitvoering van het afspiegelingsbeginsel in het primair onderwijs.
 
Pauze in het po
In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over het plannen van pauzes voor het onderwijspersoneel. Elk personeelslid van 18 jaar of ouder heeft recht op minimaal een half uur pauze tussen 10 en 14 uur indien de werkdag 5,5 uur of meer bedraagt. De pauze mag, na instemming van de P(G)MR, worden gesplitst in twee keer een kwartier.
De toevoeging in de CAO PO 2014-2015 om de pauze tussen 10 en 14 uur te plannen levert op enkele plaatsen in met name het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs problemen op. AVS-leden hebben op verschillende manier kenbaar gemaakt dat er op een aantal scholen moeilijk invulling te geven is aan deze uitgangspunten. De AVS heeft vervolgens diverse gesprekken gevoerd met haar leden om te komen tot ideeën voor oplossingen. Deze signalen heeft de AVS meegenomen naar de cao-tafel, geagendeerd en onderzocht.
De AVS onderschrijft de in de cao vastgelegde regeling. Verder vindt de AVS dat verruiming mogelijk moet zijn, daar waar de knelpunten in met name het so en sbo onoplosbaar lijken. Dit standpunt zal in de onderhandelingen voor een nieuw cao door de AVS worden ingebracht.
 
Afspiegelingsbeginsel
In het primair onderwijs werd bij afvloeiing van personeel het afspiegelingsbeginsel toegepast op basis van drie functiecategorieën: directie, OP en OOP. Hierbij werd uitgegaan van een integrale afvloeiing voor al het personeel in één functiecategorie op bestuursniveau.
Naar aanleiding van uitspraken van de Commissie van Beroep PO (zie www.onderwijsgeschillen.nl) op 8 en 18 december 2015 moet afvloeiing plaatsvinden per bedrijfsvestiging.
Daarbij baseert de commissie zich op de tekst van de regeling van de minister van SZW van 23 april 2015, tot vaststelling van regels over ontslag en transitievergoeding (‘Ontslagregeling’).
De AVS hecht eraan dat de mogelijkheid blijft bestaan tot het instellen van een onafhankelijke Commissie van Beroep, zoals mogelijk gemaakt in artikel 7:671a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Volgens artikel 7:669 lid 6 kan bij cao een eigen ontslagregeling worden gemaakt. Hierin vindt de AVS het wenselijk om afvloeiing op bestuursniveau te continueren. Dit standpunt zullen de AVS-onderhandelaars eveneens aan de cao-tafel inbrengen.

Gepubliceerd op: 22 januari 2016

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)