Home » Artikelen » Passend onderwijs gaat definitief door
Zorgplicht geldt vanaf 1 augustus 2014

Passend onderwijs gaat definitief door

De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 oktober - in navolging van de Tweede Kamer - ingestemd met het wetsvoorstel Passend onderwijs. Dit betekent dat de zorgplicht voor scholen per 1 augustus 2014 ingaat. De Eerste Kamer heeft een aantal moties aangenomen bij het wetsvoorstel. Ook heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs.

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende plek te vinden voor leerlingen die extra aandacht verdienen. Dit kan zijn op de eigen school, of op een school binnen of buiten het samenwerkingsverband. Ouders kunnen hun kind aanmelden op de school van hun voorkeur en hoeven dankzij de zorgplicht voor scholen niet langer eindeloos op zoek naar een school die hun kind wil opnemen.
In de nieuwe situatie gaat het beschikbare geld voor extra ondersteuning naar het samenwerkingsverband van scholen in een bepaalde regio. In de 150 op te richten samenwerkingsverbanden zitten alle schoolbesturen (regulier of speciaal) in een bepaalde regio. De scholen binnen een samenwerkingsverband maken samen met ouders, leerkrachten en gemeenten afspraken over de verdeling van het geld over de scholen. Scholen kunnen dus zelf bepalen hoeveel geld er naar welke leerlingen gaat. Zij kunnen daardoor beter dan in de huidige situatie maatwerk bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Voor cluster 1 en 2 zal een andere systematiek gelden.

Moties
In het debat in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Passend onderwijs uitten verscheidene woordvoerders hun zorgen over de verdeling van de middelen via het samenwerkingsverband en de gevolgen daarvan voor scholen, ouders en leerlingen. Dit leidde tot moties over de oprichting van een arbitragemogelijkheid, schorsing van leerlingen met gedragsproblemen en onderzoek naar de bekostiging van Passend onderwijs.
Op verzoek van de Eerste Kamer komt er een landelijke arbitragevoorziening voor samenwerkingsverbanden. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen hier terecht bij een geschil over de inrichting van het samenwerkingsverband (de statuten) en na invoering van Passend onderwijs, bijvoorbeeld over of het aanbod inderdaad passend is. Verder wil de Eerste Kamer voorkomen dat leden van de medezeggenschapsraden (MR’en) te veel belast worden. Daarom is afgesproken dat niet alleen MR-leden uit de aangesloten scholen zitting hoeven te nemen in de ondersteuningsplanraad, het nieuw in te richten platform voor medezeggenschap van ouders in de nieuwe samenwerkingsverbanden (de Nota is te downloaden via onze website, zie de link onderaan dit artikel, red.)Leden kunnen ook van buiten deze raden komen, maar moeten wel ouders, leerlingen of leerkrachten zijn van de scholen binnen het samenwerkingsverband en door de MR’en worden afgevaardigd. Dat is met een nota van wijziging officieel vastgelegd in de wet op het Passend onderwijs. Ook heeft de Eerste Kamer moties aangenomen over het treffen van voorzieningen voor leerlingen met gedragsproblemen zodat schorsing zoveel mogelijk voorkomen kan worden, en over een onafhankelijk onderzoek naar de structurele bekostiging van het primair onderwijs.

De wet Passend onderwijs treedt gefaseerd in werking:
-Voor eind 2012 wordt de regio-indeling gepubliceerd;
-Uiterlijk 1 november 2013 heeft het samenwerkingsverband de rechtspersoon ingericht;
-Uiterlijk 1 februari 2014 moet het ondersteuningsplan zijn voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad;
-Op 1 augustus 2014 treedt de zorgplicht in werking en vervalt de landelijke indicatie.

Wetsvoorstel kwaliteit (v)so
De aangenomen wet Kwaliteit (v)so is vooral gericht op meer opbrengstgericht werken in het (v)so door de invoering van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de daarbij behorende verplichte voortgangsregistratie. Doel hiervan is leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zo volwaardig mogelijke participatie in de maatschappij. De wet treedt 1 augustus 2013 in werking. Enkele artikelen treden eerder in werking.

Mijlpalen schooljaren 2014/2015 en 2015/2016

Schooljaar 2014/2015:
-Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de toewijzing, ondersteuning en financiering;
-Middelen voor ambulante begeleiding gaan naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), tenzij het nieuwe samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt over overname van personeel (opting-out);
Middelen voor lichte ondersteuning gaan naar het samenwerkingsverband Passend onderwijs. Voor het primair onderwijs zijn dat middelen van het huidige WSNS, en voor het voortgezet onderwijs het regionaal ondersteuningsbudget, rebound en de middelen Herstart en Op de rails.

Schooljaar 2015/2016:
-De nieuwe bekostigingssystematiek gaat van start;
-De middelen gaan naar de samenwerkingsverbanden en er geldt een verplichte herbesteding bij het (v)so, tenzij gebruik wordt gemaakt van opting-out;
-Start verevening (afronding verevening in 2020).

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 oktober 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)