Home » Artikelen » Overleg staatssecretaris over moties rondom Wettelijke versterking medezeggenschap

Overleg staatssecretaris over moties rondom Wettelijke versterking medezeggenschap

Op 17 december 2013 heeft een verkennend overleg plaatsgevonden tussen de staatssecretaris van OCW en de bonden  rondom de wettelijke versterking medezeggenschap en de daarvoor ingediende moties. De AVS vertegenwoordigt hierin uw belangen. Een korte samenvatting van de punten, die in het overleg de revue zijn gepasseerd.

Aanpassing WMS
In het overleg is gesproken over aanpassing van de Wet Medezeggenschap Scholen (motie Van Dijk cs) op de volgende punten: het recht op rechtsbijstand, beslechting van nalevingsgeschillen, de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen en het scholingsbudget rechtstreeks aan de medezeggenschapsraad te verstrekken. Er is een breed draagvlak bij alle partijen voor uitvoering van dit punt.

Wenselijkheid enquêterecht
De wenselijkheid van het enquêterecht voor medezeggenschapsorganen (verzoek Tweede Kamerlid Michel Rog) zal nader worden bekeken, met name hoe dit in andere sectoren is geregeld. Concreet worden instellingen dan verplicht om een bepaling in de statuten op te nemen waarbij zij (ten minste) de medezeggenschapsorganen de bevoegdheid geven om een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer in te dienen bij mogelijk wanbeleid. De Ondernemingskamer kan dan onderzoek laten doen naar het beleid en de gang van zaken binnen de rechtspersoon, en – indien sprake is van wanbeleid – voorzieningen treffen zoals het vernietigen van een besluit van bestuurders of een ander orgaan binnen de rechtspersoon of het schorsen of ontslaan van bestuurders of toezichthouders. Overigens zijn vakbonden op grond van het Burgerlijk Wetboek reeds bevoegd om zich te wenden tot de Ondernemingskamer.

Medezeggenschap op de begroting
Het toekennen van instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting of ook wel kaderbrief (motie Van Meenen / Van Dijk) aan medezeggenschapsorganen heeft niet ieders instemming. Terwijl de meeste bonden vinden hiermee de medezeggenschap meer in positie te brengen bij ingrijpende bestuurlijke beleidskeuze met impact voor de langere termijn en het voortbestaan van de onderwijsorganisatie als geheel,  heeft de AVS hierover in het overleg aangegeven dat áls het er al van komt dit recht aan de gehele P(G)MR (of PMR voor éénpitters) toe te kennen.
Instemmingsrecht van onderwijsteams op onderwijsleerproces

De motie Beertema, die onderwijsteams het instemmingsrecht toekent op de vormgeving van het onderwijsleerproces, wordt door de bonden gezien in samenhang met de voorgestelde regeling van de professionele ruimte en -statuut. De AVS vindt dit een onjuist construct. Medezeggenschap van teams op schoolniveau leidt naar de opvatting van de AVS tot een rare spagaat inzake de WOR. De P(G)MR is vertegenwoordiger van teamleden inzake medezeggenschap. Door teams een instemmingsrecht buiten de (G)MR vergadering te geven ontstaat een vreemde situatie waarin op twee tafels verschillende standpunten zouden kunnen worden ingenomen. Advies om PGMR instemmingsrecht op hoofdlijnen onderwijskundig beleid (analoog aan instemming op hoofdlijnen financieel beleid) toe te kennen. Eventueel kan op MR (school) niveau de instemming van de PMR verankerd worden op uitwerkingsafspraken in het schoolplan aangaande kaders van onderwijskundig beleid.

De structuur voor medezeggenschap is in wetgeving verankerd: geledingen met rechten.
Instemmingsbevoegdheid medezeggenschap neerleggen bij een geleding buiten de MR vindt de AVS principieel onjuist!

 
 

Gepubliceerd op: 19 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)