Home » Artikelen » Overleg decentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden PO gestart

Overleg decentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden PO gestart

Nu lumpsumbekostiging in het primair onderwijs is ingevoerd en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gedecentraliseerd, start OCW het overleg met sociale partners ,waaronder de AVS, over de condities en de voorwaarden waaronder ook de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden gedecentraliseerd alsmede over het daar bijbehorende tijdpad. De primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op onderwerpen als het salaris, de algemene arbeidsduur (normjaartaak) en de sociale voorzieningen. Overige arbeidsvoorwaarden worden secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Dit betreffen zeer uiteenlopende regelingen, zoals vakantie en verlofregelingen, reis- en verhuiskostenregeling, studie- en scholingsfaciliteiten en dergelijke.

In het voortgezet onderwijs wordt het overleg over en de vaststelling van de primaire arbeidsvoorwaarden naar verwachting dit jaar gedecentraliseerd. Het primair onderwijs is dan de laatste onderwijssector waar de arbeidsvoorwaarden op centraal niveau worden vastgesteld. De AVS en de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs, de WvPO, streven naar decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 augustus 2008.

Op dit moment worden de primaire arbeidsvoorwaarden nog in overleg tussen OCW en centrales vastgesteld door de minister van OCenW in het Kaderbesluit rechtspositie PO. Na decentralisatie zijn sociale partners zelf verantwoordelijk voor de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in een CAO voor de sector PO. Wij kunnen dan ook besluiten tot verdere door decentralisatie naar het niveau van de instelling. Daarmee ontstaat ruimte voor maatwerk. Dit maatwerk - arbeidsvoorwaarden die het best aansluiten op de visie en aanpak van individuele schoolbesturen en scholen - kan leiden tot meer mogelijkheden voor de professional om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

De afspraken die OCW met de sociale partners maakt over decentralisatie zullen worden vastgelegd in een zogenaamd decentralisatieconvenant. Momenteel bereiden de WvPO en de AVS tezamen met OCW en de vakorganisaties een notitie voor die de basis moet bieden voor een principebesluit van het kabinet over decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden. Als het kabinet instemt met decentralisatie moet vervolgens de Wet op het primair onderwijs worden gewijzigd zodat de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk bij de organisaties voor bestuur en management en de vakorganisaties kan worden belegd. Na wijziging van de Wet kan het Kaderbesluit rechtspositie PO worden ingetrokken.

Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van het verdere verloop van het overleg over de decentralisatie.

Gepubliceerd op: 15 februari 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020