Home » Artikelen » Overheidsmaatregelen regeldruk beperkt bekend

Overheidsmaatregelen regeldruk beperkt bekend

De Regeldrukagenda en de concrete maatregelen die daaruit voortkomen, zijn beperkt bekend in het po, vo en mbo. Toch is in al deze sectoren wel veel meer aandacht gekomen voor interne regeldruk. Dit blijkt uit onderzoek door Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW.

In een digitale enquête onder bestuurders, directieleden/locatieleiders en leden van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (po/vo) werd geïnventariseerd hoe de regeldruk zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De resultaten van het onderzoek laten in alle sectoren een beperkte bekendheid zien van zowel de Regeldrukagenda als van concrete maatregelen uit die Regeldrukagenda. De diverse voorlichtingsacties van de Inspectie van het Onderwijs in het kader van de Regeldrukagenda zijn onder po- en vo-bestuurs- en directieleden wel redelijk bekend. Die hebben volgens hen ook tot een (beetje) minder regeldruk geleid.

Interne regeldruk
Een element uit de Regeldrukagenda is wel opgepakt door het onderwijsveld: het bevorderen van de aandacht voor en het terugdringen van interne regeldruk (als gevolg van regels en procedures van de eigen onderwijsorganisatie). In alle sectoren is hier meer aandacht voor gekomen en in het po en vo heeft een groot deel van de onderwijsinstellingen ook maatregelen genomen om de interne regeldruk terug te dringen.
 
Toename ervaren regeldruk
Het grootste deel van de geënquêteerden in alle onderzochte sectoren is van mening dat de regeldruk de afgelopen jaren is toegenomen. Dit terwijl in andere evaluaties is geconstateerd dat de administratieve lasten zijn gedaald (bijvoorbeeld: Goed geregeld, Ministerie van Economische Zaken). Volgens de onderzoekers lijkt er een discrepantie te bestaan tussen de geobjectiveerde regeldruk en de ervaren regeldruk, waarbij ook het gepercipieerde nut en de werkbaarheid van regels een belangrijke rol spelen.
 
Toekomstige regelgeving
Het veld en burgers in het algemeen kunnen hun mening geven of bezwaren uiten over nieuwe wetgeving via www.internetconsultatie.nl. Dit is echter niet bij iedereen in het onderwijs even bekend: PMR-/OR-leden in de verschillende sectoren zijn er nauwelijks van op de hoogte. Bestuurders en in mindere mate directeuren in het mbo en vo zijn juist wel goed op de hoogte.
 
Over het onderzoek
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW ter evaluatie van de Regeldrukagenda. Het onderzoek maakt deel uit van het door NRO gefinancierde project ‘Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de VU Amsterdam. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 januari 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020