Home » Artikelen » Oproep snel te investeren in schoolgebouwen

Oproep snel te investeren in schoolgebouwen

De komende weken beraadt het kabinet zich op maatregelen om de huidige kredietcrisis het hoofd te kunnen bieden. Op alle departementen worden op dit moment plannen gemaakt om investeringen naar voren te halen om de werkgelegenheid veilig te stellen. Onderwijs- en ouderorganisaties, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), roepen de regering op om versneld te investeren in de schoolgebouwen van het basis- en speciaal onderwijs.

In zo'n 80 procent van deze schoolgebouwen is volgens de organisaties het binnenklimaat zo slecht dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen leren (TNO). Dit betreft 1,2 miljoen leerlingen. Ook het werkklimaat zou niet meer voldoen aan de Arbo-eisen. Met directe gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Het kabinet wil graag de kwaliteit van het onderwijs bevorderen en investeert daarom in de kwaliteit van leerkrachten. De huidige leeromgeving van de leerlingen doet daar echter afbreuk aan, vinden de ondertekenaars van de oproep. 'Investeren in de gebouwen en in het onderhoud is een noodzakelijke volgende stap.'

De problemen waar  de scholen mee kampen, zijn:

- De schoolgebouwen worden te goedkoop gebouwd. Geen isolatie, geen energiebesparende maatregelen, geen ventilatieapparatuur. Bovendien lenen de bestaande schoolgebouwen zich niet altijd voor de nieuwe kwaliteitseisen.
- Schoolbesturen mogen niet zelf investeren in hun gebouwen. Het geld dat het Rijk aan de schoolbesturen beschikbaar stelt is voor onderwijs en personeel en niet voor huisvesting.
- De middelen voor de schoolgebouwen worden in de gemeentefondsen gestort. Gemeenten kunnen beslissen waar ze dat geld aan willen besteden. In veel gemeenten staan de schoolgebouwen niet bovenaan de lijst. 
- De combinatie van lage bouw- en exploitatievergoedingen en zeer lange renovatietermijnen van scholen leidt tot een te hoog energieverbruik en jaagt de scholen op kosten. De vergoeding voor exploitatie die de scholen ontvangen is echter onvoldoende: een gemiddelde basisschool (225 leerlingen) komt op dit punt jaarlijks 24.000 euro tekort. 
Door te investeren in isolatie, renovatie en innovatie van de schoolgebouwen valt volgens de ondertekenaars dus veel winst te boeken op drie terreinen: duurzaamheid (terugdringen energieverbruik), financieel (onder andere voorkomen duur onderhoud) en zeker ook immaterieel (onderwijskwaliteit en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel). 

Gezamenlijke aanpak 
Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede schoolgebouwen. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor een adequate financiering daarvan. Voor het (lokale) bedrijfsleven bieden investeringen in de schoolgebouwen kansen op werk, is te lezen in de oproep. De ondertekenaars schatten de noodzakelijke investering in gezonde en duurzame huisvesting voor scholen op 500 miljoen euro. De organisaties dringen bij het kabinet aan op een substantiële investering , waardoor schoolbesturen hun gebouwen versneld kunnen voorzien van isolatie en ventilatie en kunnen aanpassen aan nieuwe eisen die goed onderwijs stelt. Ook de plannen voor de nieuwbouw van scholen kunnen versneld uitgevoerd worden.

Om bij versnelde investeringen ook tot snelle uitvoeringsplannen te komen, gaan deze  onderwijsorganisaties samen met gemeenten, de vereniging van woningcorporaties Aedes, het MKB en anderen de schoolbesturen daar waar mogelijk ondersteunen om lokale initiatieven te ontplooien. 

De ondertekenaars van de oproep zijn: AVS, PO-Raad, WEC-Raad, AOb, CNV Onderwijs, CMHF, VOS/ABB, Bond KBO, Besturenraad, LVGS, VBS, VGS, ISBO, VOO, Ouders & Co, MKO en LOBO.

Gepubliceerd op: 2 maart 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders