Home » Artikelen » Oproep aan ministers van OCW: ‘Voorkom nieuwe bezuinigingen’

Oproep aan ministers van OCW: ‘Voorkom nieuwe bezuinigingen’

De stichting van het Onderwijs roept de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen. Ook wil de Stichting dat zij onderzoeken of de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ kan worden geschrapt.

In aanloop naar de komst van de Voorjaarsnota 2019 van het kabinet eind mei roept de Stichting van het Onderwijs in een brief de ministers van OCW Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (CU) op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen. Het kabinet heeft aangegeven niet uit te sluiten dat er nieuwe ‘doelmatigheidskortingen’ worden toegepast en dat de huidige korting gehandhaafd blijft. De Stichting vindt in het licht van de huidige situatie van het onderwijs heroverweging van dit standpunt noodzakelijk. Het baart de Stichting zorgen dat het in de begrotingssystematiek nu zo werkt, dat hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd, vanzelf leiden tot bezuinigingen op de begroting van OCW.

Uitdagingen
“Het onderwijs staat voor een aantal cruciale uitdagingen. Zo stelt de toenemende vraag naar flexibel onderwijs andere eisen aan (het ontwerp van) het onderwijs”, schrijft de Stichting van het Onderwijs in de brief. “Ook zijn er zorgen of in de nabije toekomst voldoende leraren beschikbaar zijn om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, zoals u beiden zelf ook vaststelt in uw brief van 16 januari jl. aan de Tweede Kamer. De druk op de medewerkers in het onderwijs, van primair tot hoger onderwijs, is hoog en dit kan leiden tot zorgen over de kwaliteit.” De Stichting vindt dat er investeringen nodig zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Naast pleiten voor het schrappen van de doelmatigheidskorting, vraagt de Stichting ook om te verhinderen dat tegenvallende ramingen straks opnieuw op de onderwijssector worden verhaald.

De Stichting van het Onderwijs is een samenwerkingsverband van de sectororganisaties en vakorganisaties in het onderwijs en bestaat uit de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 april 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)