Home » Artikelen » Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap

Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap

Scholen zijn nog te weinig doelgericht en planmatig bezig met burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs weten veel scholen onvoldoende hoe de leerlingen ervoor staan en zich ontwikkelen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2013-2014 dat ze op 15 april presenteert.

Volgens de inspectie voldoen de meeste scholen aan de wettelijke minimumeisen wat betreft de bevordering van burgerschap. De laatste jaren verzamelen steeds meer basisscholen dergelijke informatie wel: ze brengen de sociale ontwikkeling van hun leerlingen in kaart en gebruiken daarvoor gestandaardiseerde gegevens. Toch zijn de inspanningen van po- en vo-scholen vaak weinig planmatig van opzet of ontbreekt het aan duidelijke en concrete leerdoelen. Hierdoor is er vaak nog weinig zicht op resultaten en effectiviteit van de aanpak op de school.

De inspectie benadrukt dat een goede sociale ontwikkeling, met goede sociale vaardigheden, grote invloed heeft op de levensloop van leerlingen. Het bevordert leren, helpt uitval voorkomen en leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt. Ook meent de inspectie dat de sociale kwaliteit van onderwijs een voorwaarde is om als school goed te kunnen functioneren. “Een positief schoolklimaat bevordert niet alleen leren, maar remt ook sociale onveiligheid.”

De inspectie benadrukt het belang van een doelgerichte aanpak. “Scholen die nagaan hoe hun leerlingen denken over bijvoorbeeld minderheden en de basiswaarden van de democratie, kunnen hun onderwijs daarop afstemmen.” Ook aandacht voor pesten, het maken van afspraken over gedragsregels, het maken van excursies of het werken aan projecten, zoals meehelpen bij de voedselbank, zijn voorbeelden van manieren waarom scholen bijdragen aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van hun leerlingen.

De inspectie zal volgend jaar verder onderzoek doen naar deze onderwerpen. Op verzoek van de minister en staatssecretaris van Onderwijs schenkt de inspectie daarbij ook aandacht aan burgerschap, de maatschappelijke stage, en de manier waarop scholen omgaan met het onderwerp seksuele diversiteit.
 

Gepubliceerd op: 13 april 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)