Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsraad pleit voor ‘vakmanschap’ en ‘mavo’

Onderwijsraad pleit voor ‘vakmanschap’ en ‘mavo’

Het vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’ dat onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden. De raad adviseert het vmbo te vereenvoudigen tot twee leerwegen: vakmanschap en mavo.
 
De raad wil de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg samenvoegen tot de opleiding ‘vakmanschap’. De gemengde en theoretische leerweg kunnen samen verder onder de noemer ‘mavo’. Ook adviseert de raad de twee opleidingen een eigen identiteit te geven, die past bij de functie van het voorbereidend beroepsonderwijs in de doorlopende leerlijn van het hele voortgezet onderwijs. De twee opleidingen komen in de plaats van de huidige vier leerwegen.

Vakmanschap
Bij het vormgeven van de opleiding vakmanschap kan het concept van de vakcolleges als inspiratiebron dienen, aldus de raad. Om het imago van het beroepsgerichte leren te verbeteren is het essentieel dat de opleiding voor vakmanschap ook toegang biedt tot de hoogste niveaus van het mbo.
 
Mavo
Om de aansluiting tussen mavo en mbo te verbeteren, adviseert de raad beroepsgerichte vakken op te nemen in het curriculum van het mavo. Om aansluiting met het havo te verbeteren, adviseert de raad opstroomklassen te realiseren voor leerlingen met een havo-ambitie. Ook herhaalt de raad zijn eerdere pleidooi voor het versterken van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding.
 
Voor de toekomst formuleert de raad twee aandachtspunten. Het eerste aandachtspunt: de vraag naar de positie van het vmbo niet los zien van de vraag naar de positie van havo, vwo en mbo in het stelsel. Het tweede aandachtspunt richt zich kwetsbare jongeren binnen de opleiding vakmanschap.
Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 juni 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)