Home » Artikelen » Onderwijsraad: meer waardering voor leerkracht

Onderwijsraad: meer waardering voor leerkracht

De Onderwijsraad heeft op 31 augustus het advies Waardering voor het leraarschap uitgebracht aan de Tweede Kamer, met het oog op het verwachte lerarentekort door de pensioneringsgolf die zich vanaf 2007 zal voordoen. Maatregelen als het bieden van een aantrekkelijk carrièreperspectief en concurrerende arbeidsvoorwaarden zijn volgens de raad noodzakelijk om leerkrachten voor het onderwijs te behouden en nieuwe leerkrachten aan te trekken.

De Onderwijsraad roept dringend op de tekorten nú aan te pakken en niet te wachten tot problemen echt nijpend worden. Bij het kiezen voor een loopbaan moet het onderwijs een volwaardige optie zijn en blijven, ook onder groepen die nu niet vaak voor deze sector kiezen (waaronder voltijders, mannen, allochtonen en academici). Ook worden vooral in het basisonderwijs steeds minder zij-instromers aangesteld, omdat de investering niet in verhouding zou staan tot de opbrengst. De Onderwijsraad bepleit dat het vak zowel financieel (salaris) als inhoudelijk (opleiding) aantrekkelijker moet worden en meer perspectief moet bieden. Overigens speelt het verwachte personeelstekort minder in het PO dan in het VO, omdat er de afgelopen jaren minder kinderen geboren zijn.

Integraal personeelsbeleid
Met een goed, leeftijdsbewust, meerjarig personeelsbeleid kan het onderwijsveld inspelen op de verwachte tekorten, stelt de Onderwijsraad. Naast het kwantitatieve aspect is ook een kwaliteitsimpuls nodig. De raad spreekt over meer functiedifferentiatie binnen de sector (lastiger in het PO door minder aanvullende taken), combinatiefuncties met buitenschoolse educatiegerichte loopbanen, speciale bachelor-, master- of promotieopleidingen, concurrerende arbeidsvoorwaarden (diplomabonus), boventallige pools om personeel vast te leggen en meer aandacht voor stageplaatsen voor allochtone studenten. Schoolbesturen en -managers zouden de bezwaren van team en ouders tegen allochtoon onderwijspersoneel meer weg moeten nemen.

Om scholen in staat te stellen een formatiebeleid voor de langere termijn te voeren, moeten volgens de raad snel kengetallen aan het veld ter beschikking worden gesteld. In het formatiebeleid moet dan indien nodig rekening gehouden worden met een ander onderwijsproces. Niet alleen vanuit het perspectief van de leerling, maar ook vanuit de leerkracht (ander type leerkracht). Met name basisscholen hebben vooralsnog een beperkte blik op hun formatieplanning en kijken niet vaak verder dan één jaar vooruit. Een proactieve houding op dit vlak is dus aanbevelenswaardig. Het lijkt erop dat binnen grote school(besturen) en samenwerkingsverbanden meer mogelijkheden zijn om een professioneel personeelsbeleid vorm te geven.

Parlementair onderzoek
Om te laten zien dat de positie van de leerkracht cruciaal is, zou de Tweede Kamer een parlementair onderzoek naar de positie van de leerkracht moeten uitvoeren. Volgens de Onderwijsraad kan de Kamer daarmee onder andere de rolverdeling beter gaan sturen (welke instantie neemt welke taak op zich) en alert zijn op mogelijke downgrading en ‘ontacademisering’ in het onderwijs.

AVS voorzitter Ton Duif is blij met het advies van de Onderwijsraad: “Er moet nu echt geïnvesteerd worden in de leerkracht, en natuurlijk ook in het schoolmanagement.” Of een parlementair onderzoek veel oplevert, is volgens hem moeilijk te overzien. “Maar dit acht ik niet nodig om de leerkracht op de agenda te krijgen. Deze staat er immers al jaren op, maar echte investeringen blijven uit. Ook de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen stemmen de AVS in dit verband helaas nog niet vrolijk.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 september 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)