Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsraad: leerlingen moeten internationaal competent het onderwijs verlaten

Onderwijsraad: leerlingen moeten internationaal competent het onderwijs verlaten

De Onderwijsraad pleit ervoor dat alle leerlingen internationaal competent het onderwijs verlaten. De raad wil internationalisering structureel inbedden in het onderwijs en vindt dat het bereik van de activiteiten voor internationalisering vergroot moet worden. Dat staat in het advies ´internationaliseren met ambitie´waarop demissionair minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker onlangs een beleidsreactie gaven. Scholen kunnen vanaf volgend schooljaar subsidie krijgen voor de invoering en verdere ontwikkeling van internationalisering.

Die internationale competenties liggen niet alleen op het vlak van kennis en vakinhouden, maar ook in een internationale oriëntatie en communicatie- en samenwerkingsvaardigheden. Dat vraagt, zo stelt de Onderwijsraad, een inspanning: internationaal competent worden gaat niet vanzelf. De raad ziet grote verschillen tussen scholen en stelt dat leerlingen daardoor de kans lopen dat ze onvoldoende toegerust het onderwijs verlaten.
 
De Onderwijsraad adviseert daarom om internationalisering structureel in te bedden in het onderwijs. Daarbij hoort een betere afstemming tussen de sectoren, bijvoorbeeld door het ontwerpen en invoeren van doorgaande leerlijnen voor Engels en wereldoriëntatie. Daarnaast geeft de Onderwijsraad aan dat het bereik van de activiteiten voor internationalisering vergroot moet worden. Met name in het vmbo en mbo profiteren te weinig leerlingen van het bestaande internationaliseringsaanbod.
Ten slotte dringt de Onderwijsraad erop aan dat de randvoorwaarden voor internationalisering op orde moeten komen. Het gaat daarbij onder meer om de aandacht voor internationalisering bij de lerarenopleidingen, de financiering van het internationaliseringsaanbod en de beschikbaarheid van goed leermateriaal.
 
Reactie OCW
De OCW-bewindslieden onderschrijven de hoofdboodschap van het advies van de Onderwijsraad. “Het is inderdaad van groot belang dat leerlingen die het onderwijs verlaten voldoende internationaal competent zijn en daarvoor is nodig dat leerlingen en studenten op alle onderwijsniveaus op een onderling samenhangende manier met internationalisering te maken krijgen.” Bussemaker en Dekker benadrukken daarbij dat zij het belangrijk vinden om de integrale benadering van het curriculum te blijven hanteren, in samenspraak met de betrokken partijen met wie zij dit proces zijn aangegaan. De uitkomsten daarvan kunnen aanleiding zijn voor de bijstellingen van de randvoorwaarden voor internationalisering die de Onderwijsraad benoemt.

Subsidie
Voor de internationalisering in po en vo  is er via de door EP-Nuffic beheerde subsidieregeling Verankering Internationale Oriëntatie in Scholen (VIOS) jaarlijks 1.800.000 euro beschikbaar. Daarbij ligt de nadruk op ondersteuning voor po- en vo- scholen bij de invoering en doorontwikkeling van internationaliserende onderwijsconcepten, zoals vreemde talenonderwijs of tweetalig onderwijs.
Deze subsidieregeling wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 gepubliceerd en geeft scholen in het komend schooljaar ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor mobiliteit van leerlingen en leraren.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 maart 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders