Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel modernisering WVO

Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel modernisering WVO

De Onderwijsraad adviseert om de herziening WVO (Wet op het voortgezet onderwijs) te beperken tot een technische herziening. De raad constateert dat een aantal taalkundige aanpassingen kan leiden tot wijzigingen in de inhoudelijke betekenis van begrippen en bepalingen, waardoor interpretatieverschillen kunnen optreden. Ook vindt de raad dat de relatie tussen gebruiksgemak en ervaren regeldruk, die de wet veronderstelt, niet voldoende wordt waargemaakt. Dat schrijft de Onderwijsraad op 3 oktober in een advies aan staatssecretaris Dekker.

De raad vindt het positief dat de wet herzien wordt om deze toegankelijker te maken, maar constateert dat het huidige wetsvoorstel dat doel niet waar maakt. De voorgestelde wijzigingen betreffen onder andere een aangepaste hoofdstukindeling en een herschrijving van de wettekst in begrijpelijke taal, met daarbij een doorlopende toelichting. Daarnaast is een aantal bepalingen verplaatst naar lagere regelgeving of andersom. Ook wordt de WVO van toepassing verklaard op Caribisch Nederland, waarmee de huidige WVO BES wordt geïncorporeerd in de WVO.

De raad wijst op het risico van interpretatieverschillen door een aantal taalkundige aanpassingen, die kunnen leiden tot wijzigingen in de inhoudelijke betekenis van begrippen en bepalingen. Het risico bestaat dat een rechter er een andere betekenis aan gaat geven, wat onwenselijk is voor de rechtszekerheid voor betrokkenen. Ook krijgen sommige artikelen door de nieuwe (niet altijd logisch op elkaar volgende) hoofdstukindeling een nieuwe plaats, waardoor de context van een artikel en daarmee ook de inhoudelijke betekenis wijzigt.

De raad is van mening dat het wetsvoorstel onvoldoende bijdraagt aan het beoogde doel: de wet begrijpelijker maken en minder regeldruk ervaren. Volgens de raad is de relatie tussen gebruiksgemak en ervaren regeldruk, zoals de toelichting veronderstelt, niet vanzelfsprekend.

De onderwijsraad doet de volgende aanbevelingen:
-      Beperk de doelstelling van het wetsvoorstel tot technische verbeteringen en een herordening
-      Zorg voor een goed evenwicht tussen juridische juistheid en begrijpelijkheid voor gebruikers
-      Zorg dat de regelgeving voor Caribisch Nederland geen inhoudelijke wijzigingen omvat door aan te sluiten bij bestaande uitvoerings- en overgangsregelingen.
 
Staatssecretaris Dekker zal op dit advies reageren in de memorie van toelichting bij dit wetsontwerp.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 oktober 2017

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)