Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010 gepubliceerd

Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010 gepubliceerd

Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een accountantsverklaring/assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het controleprotocol. De nieuwe versie is gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere versies zijn:

  • verhoging van de controletolerantie. De controletolerantie voor het oordeel over de financiële rechtmatigheid (waaronder de specifieke tolerantie voor de geoormerkte aanvullende subsidies met een bestedingsverplichting) is verhoogd naar 3%. De controletolerantie voor het onderzoek naar de verkrijging van de bekostiging is verhoogd naar 2%;
  • de indeling van hoofdstuk 2 is ingrijpend veranderd. In de hoofdindeling is een onderscheid gemaakt naargetrouwheid, financiële rechtmatigheid en overige rechtmatigheid. Herhalingen zijn zoveel mogelijk voorkomen. Aanwijzingen die voor alle drie de genoemde paragrafen van toepassing zijn worden onder algemeen in hoofdstuk 2 opgenomen;
  • op aanwijzing van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) betekent het niet voldoen aan de WOPT in de jaarrekening vanaf 2010 automatisch een ander dan goedkeurend getrouwheidsoordeel. De standaard controleverklaringen en paragraaf 2.2.4 Bezoldiging bestuurders en paragraaf 2.4.4 Topinkomens zijn hiervoor aangepast.

In het onderwijscontroleprotocol 2010 is geen wijziging opgenomen ten aanzien van de fiscale en sociale wet- en regelgeving in het kader van rechtmatigheid. Deze wet- en regelgeving valt nu buiten het rechtmatigheidskader.

In het onderwijscontroleprotocol wordt aangesloten op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)