Home » Artikelen » Onderwijsatlas Arbeidsmarktplatform PO bevestigt oplopende tekorten en werkdruk

Onderwijsatlas Arbeidsmarktplatform PO bevestigt oplopende tekorten en werkdruk

Is het voor veel scholen op dit moment al moeilijk om vacatures te vervullen, de komende jaren neemt het tekort nog verder in omvang toe. Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen. Het aantal vacatures voor directiepersoneel en ondersteunend personeel is het afgelopen jaar toegenomen. Het personeel is overwegend tevreden over hun werk, maar vindt de werkdruk te hoog. Dit blijkt uit de vierde Onderwijsatlas over het primair onderwijs van het Arbeidsmarktplatform PO. De atlas, die deze week in de brievenbus van schoolbestuurders en scholen valt, geeft een overzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in regio’s op basis van landkaarten, grafieken en tabellen.
 
Uit prognoses blijkt dat het lerarentekort in de sector de komende jaren fors zal toenemen: van 1.700 fte in 2019 naar 4.880 fte in 2024. Ook wordt voor de pabo een dalend aantal gediplomeerden voorspeld: zo’n 3.390 gediplomeerden in 2019 ten opzichte van zo’n 3.210 in 2024.
 
Over de tekorten aan directiepersoneel en ondersteunend personeel is op dit moment minder bekend, staat in de atlas. Wel neemt het aantal vacatures voor zowel directiepersoneel als ondersteunend personeel het afgelopen jaar toe.
 
Samenwerken in de regio
De Onderwijsatlas ondersteunt het primair onderwijs in het oplossen van arbeidsmarktvragen, zoals oplopende personele tekorten. Schoolbestuurders zien bijvoorbeeld waar welke tekorten gaan spelen, en waar het loont om in de regio en/of met andere regio ’s samen te werken aan oplossingen.
 
Tevredenheid en werkdruk
De Onderwijsatlas reikt ook kennis aan over belangrijke arbeidsmarktthema’s, zoals sociale zekerheid en verzuim, professionele ontwikkeling en baan- en opleidingstevredenheid. Zo geeft bijna 82 procent van het personeel in het primair onderwijs aan tevreden te zijn over hun werk. Minder enthousiast zijn zij over hun arbeidsomstandigheden: ruim 69 procent van het personeel oordeelt hier positief over. Het management is hier het meest over te spreken, terwijl leraren hier het meest kritische tegenover staan.
 
Hoewel het personeel in het primair onderwijs overwegend tevreden is over hun werk, ervaart een aanzienlijk deel van hen wel een hoge werkdruk. Zo geeft circa twee derde van het personeel aan veel te moeten werken. Het management en leraren geven dit vaker aan dan het overige en ondersteunend personeel. Bijna de helft van het personeel geeft bovendien aan extra hard te moeten werken, terwijl iets meer dan een derde aangeeft erg snel te moeten werken. Ook zien we dat een meerderheid van het personeel regelmatig overwerkt.

Andere gegevens
De atlas brengt ook gegevens in kaart over het aantal scholen, leerlingen, man-vrouw verhouding, denominatie, schooltypen et cetera. Zo blijft het aantal scholen in het po teruglopen. In 2014 waren er nog ruim 7.150 scholen in de sector, in 2018 is dit aantal gedaald tot bijna 6.740. In bepaalde regio’s, zoals in Limburg en Amsterdam, ligt het aandeel mannelijke leraren hoger dan het landelijk gemiddelde.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 oktober 2019

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)