Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderhandelingen CAO PO 2014 in cruciale fase

Onderhandelingen CAO PO 2014 in cruciale fase

Het hervatte overleg tussen de AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad om te komen tot een nieuwe CAO PO is in een cruciale fase beland. Op 11 april zijn de partijen bijeen geweest om te spreken over de voortgang.

De vakbonden hebben hun eerder gepresenteerde inzet nader uitgewerkt en hierop een toelichting gegeven. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat alle voorstellen in principe onderhandelbaar zijn, met uitzondering van de vitaliteitsregeling. Deze regeling ziet de AVS als een eindbod, omdat het gedeeltelijk betrekking heeft op de opvolging van de BAPO-regeling. In de praktijk is gebleken dat de BAPO-regeling voor de oudere personeelsleden zijn nut heeft bewezen door hen te ontlasten van bepaalde werkzaamheden. Ondanks de complexiteit van dit dossier hecht de AVS aan een uitwerking waarbij de rechten voor elke werknemer en een haalbare overgangsregeling geborgd zijn.

Andere voorstellen
Verder is in het voorstel  aangegeven hoe, in het kader van de vermindering van de werkdruk, de 40-urige werkweek gestalte zou kunnen krijgen. Voor de AVS zijn van meet af aan de volgende punten van cruciaal belang:
-Elke schoolleider een eigen school;
-Functiebeschrijvingen conform FUWASYS voor de schoolleider;
-Normjaartaak schoolleider;
-Professionalisering schoolleiding.

Deze AVS-punten zijn in het voorstel opgenomen met steun van de andere bonden.

De AVS vindt het van groot belang dat iedere schoolleider een eigen school (BRIN-nummer) heeft. In de praktijk blijkt namelijk dat de functie van schoolleider aan devaluatie onderhevig is, terwijl we in de actualiteit (staatssecretaris, onderwijsinspectie, DGO’s, etc.) zien en horen dat de schoolleider een onmisbare rol in elke school inneemt. Momenteel signaleert de AVS zelfs dat onderwijsgevend personeel met taken van de directie wordt belast. In het kader van de professionalisering van het schoolleiderschap is dat een zeer ongewenste ontwikkeling, omdat dat de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt.
Ook op het gebied van de professionalisering van zowel het onderwijsgevend personeel als de schoolleiding zullen vervolgstappen gezet moeten worden. Een nadere uitwerking hiervan is opgenomen in het voorstel.

Het voorgaande laat onverlet dat de AVS haar onvoorwaardelijke steun heeft gegeven aan de overige in het voorstel genoemde onderwerpen, waarbij onder andere de werkdruk en vitaliteitsregeling van grote waarde zijn. De AVS-inzet is de afgelopen periode voortdurend afgestemd met het bestuur, de directie, de commissie en e-mailgroep Arbeidsvoorwaarden en de Ledenraad en heeft hun volledige steun.
Aandachtpunt is de ontwikkeling op het gebied van de invoering van de Wet Werk en zekerheid (WWZ). Het is nu aan de PO-Raad om met een reactie te komen die het belang van een goede cao voor de sector ten goede komt.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 april 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)