Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderadvisering ook effect op verdere schoolloopbaan
Schooladvies en cito-eindtoets even goede voorspellers

Onderadvisering ook effect op verdere schoolloopbaan

Bij 8 procent van de basisschoolleerlingen sluiten schooladvies en de Cito-eindscore niet op elkaar aan. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Schooladviezen en onderwijsloopbanen’.

Onderzoekers van het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) vergeleken schooladviezen en Cito-eindscores van leerlingen uit groep 8 met elkaar om na te gaan of er een relatie is tussen onder- of overadvisering en schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs. 65 Procent van de leerlingen krijgt een advies van de basisschool dat exact overeenkomt met de uitslag van de Cito-eindtoets. 27 Procent krijgt een advies dat maximaal een half schooltype afwijkt van de eindtoetsscore. Bij 8 procent van de leerlingen is het schooladvies een heel schooltype hoger of lager dan de eindtoetsscore. Na drie jaar voortgezet onderwijs volgt 60 procent van de leerlingen het onderwijstype dat past bij het schooladvies. 15 Procent van de leerlingen is hoger onderwijs gaan volgen, 15 procent juist lager dan het schooladvies. 10 Procent is blijven zitten. GION concludeert dat het schooladvies en de uitslag van de Cito-eindtoets even goede voorspellers zijn van het onderwijstype dat de leerling volgt in het vierde leerjaar. De kwaliteit van de voorspelling neemt toe als beide worden gebruikt.

Self-fulfilling prophecy
Opmerkelijk is dat de onderzoekers concludeerden dat onder- en overadvisering een verschillende uitwerking hebben op de schoolloopbaan. Ondergeadviseerde leerlingen worden vaker in een lager klastype geplaatst dan leerlingen met een passend advies. Uit het onderzoek blijkt dat dit een ongunstig effect heeft  op de verdere schoolloopbaan. Voor overgeadviseerde leerlingen die in een hoger klastype worden geplaatst geldt juist een positief effect op de verdere schoolcarrière.  De onderzoekers wijten dit voor een deel aan de kracht van een 'self-fulfilling prophecy'.

Maatregelen
Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een motie die tijdens de behandeling van de OCW-begroting 2012 is aangenomen. Toenmalig PvdA-Tweede Kamerlid Metin Çelik vroeg in de motie om een plan van aanpak om onderadvisering tegen te gaan. In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Dekker nu aan dat ‘niet nodig’ te vinden. Dekker stelt dat ‘ouders, leerlingen en scholen zelf primair verantwoordelijk zijn voor de advisering en plaatsing van leerlingen’. Ook zijn er volgens de staatssecretaris al voldoende maatregelen getroffen om het systeem van advisering en plaatsing te verbeteren, zoals de invoering van een centrale eindtoets en het naar achter halen van de centrale eindtoets zodat het schooladvies meer leidend zal zijn dan de eindtoetsscore. Ook worden er hulpmiddelen ontwikkeld die onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om hun advisering, plaatsing en begeleiding van leerlingen te evalueren en te verbeteren, zoals het digitaal overdrachtsdossier Overstap Service Onderwijs (OSO) en een doorstroommonitor.

Inspectie
De analyse van het GION komt in grote lijnen overeen met wat de onderwijsinspectie in  het Onderwijsverslag 2011-2012 concludeert over de advisering in het basisonderwijs. Zo constateert ook de inspectie dat bij 65 procent van de leerlingen het schooladvies overeenkomt met de uitslag van de Cito-eindtoets. Wel ziet de inspectie een hoger percentage overgeadviseerde leerlingen (24 procent) en een lager percentage ondergeadviseerde leerlingen (11%). Bij het GION zijn deze percentages ongeveer even groot (resp. 4 en 3,5 procent). Ook zag de inspectie grote regionale verschillen wat betreft het schooladvies. GION stelt dat 'de mate van stedelijkheid niet gerelateerd lijkt te zijn aan het voorkomen van duidelijke onderadvisering'. Wel komt overadvisering vaker voor in de zeer sterk stedelijke gebieden, dan in minder stedelijke gebieden. Het onderzoek van de inspectie naar de totstandkoming van het basisschooladvies is nog lopende.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 mei 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)