Home » Artikelen » OCW wil meer inzetten op regionale aanpak lerarentekort

OCW wil meer inzetten op regionale aanpak lerarentekort

De huidige maatregelen tegen het lerarentekort hebben effect, maar er is meer nodig, aldus onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat het lerarentekort per regio verschilt, is een regionale aanpak nodig. De AVS mist in dit verhaal een integrale arbeidsmarktvisie. “Voldoende en goede schoolleiders zijn nodig en ook onderwijsondersteunend personeel (oop) om leraren aan te trekken en te behouden”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

De onderwijsministers willen de door de Onderwijsraad geadviseerde taskforce regionaal inzetten, voor het po, vo en mbo. Hiervoor worden regionale aanjagers aangesteld, die scholen gaan stimuleren meer samen te werken en elkaar niet uit de markt te concurreren, die afspraken tussen lerarenopleidingen en scholen stimuleren en helpen goede voorbeelden uit te wisselen. Op landelijk niveau wordt een stuurgroep ingericht om resultaten en goede voorbeelden te delen tussen regio’s en om knelpunten op te lossen.

Nieuwe maatregelen
Er komen twee aanvullende oplossingen om het lerarentekort op te lossen: deeltijdstudenten pabo die al een hbo-diploma hebben, mogen eerder voor de klas mits zij aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Ook krijgen jaarlijks 50 onderwijsassistenten de kans om de lerarenopleiding te volgen.
Daarnaast zijn er inspanningen om de werkloze leraar weer sneller aan het werk te krijgen en het parttime werken terug te dringen. Het Participatiefonds wil de komende twee jaar 1000 leraren terugleiden naar een baan. Minister van Engelshoven roept de werkgevers op om samen met de leraren te kijken naar de mogelijkheid om meer uren te gaan werken. “Als de huidige gemiddelde werkweek in het po van 28 uur in de komende vier jaar met een half uur zou worden uitgebreid, levert dat 760 extra fte op.” Een andere focuspunt is het terugdringen van het ziekteverzuim.
 
Het kabinet heeft al een aantal maatregelen genomen om de tekorten terug te dringen, zoals de halvering van het collegegeld voor studenten aan lerarenopleidingen in de eerste twee jaar en het bevorderen van instroom uit andere sectoren (zij-instroom) en herintreden. Ook is 270 miljoen euro geïnvesteerd in salarissen en 430 miljoen euro in het tegengaan van werkdruk voor leerkrachten op de basisschool. Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar om besturen te helpen om die leraren goed te begeleiden.
 
Cijfers
Volgens de laatste ramingen kan het lerarentekort in 2020 oplopen tot 4.000 fte. Blijven de omstandigheden gelijk, dan loopt dat in 2025 op tot 10.000 fte.

Rol schoolleiders
De rol van schoolleiders is onderbelicht in de brief van de onderwijsministers. Petra van Haren: “Er ontbreekt een integrale arbeidsmarktvisie. Voldoende en goede schoolleiders, en ook onderwijsondersteunend personeel, zijn nodig voor goede en professionele scholen. Schoolleiders zijn ook hard nodig om leraren aan te trekken en te behouden. De acties die de AVS vanaf 12 september in gang zet, zullen de schoolleider meer op de kaart zetten. Leden en pers worden daar binnenkort verder over geïnformeerd."

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 augustus 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)