Home » Artikelen » Nieuw reglement Participatiefonds 2014/2015 vastgesteld

Nieuw reglement Participatiefonds 2014/2015 vastgesteld

Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor het schooljaar 2014/2015 is vastgesteld. Hierin zijn onder andere artikelen opgenomen voor het indienen van vergoedingsverzoeken voor de personele gevolgen van Passend onderwijs.

Er zijn een aantal wijzigingen, waaronder de verwerking in het reglement van de personele gevolgen Passend onderwijs. Er is een apart artikel opgenomen voor het indienen van vergoedingsverzoeken voor dienstverbanden die conform een sociaal plan zijn beëindigd. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het toepassen van artikel 184, zesde lid, van de Wet Primair Onderwijs (WPO). Daarin is bepaald dat de kosten voor de werkloosheidsuitkeringen verhaald kunnen worden op alle werkgevers binnen het samenwerkingsverband als er geen sociaal plan is of geen overleg over de personele gevolgen is gevoerd.
Veel directies van s(b)o-scholen maken zich volgens de AVS niet alleen zorgen over de reglementaire en financiële kant van ontslagen, maar zien ook een bedreiging in de uitstroom van expertise in het onderwijsveld.

Subsidie Sectorplan PO
Verder is vastgelegd dat werkgevers die samenwerken in regionale transfercentra waarin ze - zoals bedoeld in het Sectorplan PO - zich inzetten en een financiële bijdrage leveren om werkloosheid van hun personeel te voorkomen, evenveel premie betalen aan het Participatiefonds als werkgevers die niet op deze manier samenwerken. Daarom kunnen deze samenwerkende besturen een beroep doen op eenmalige restitutie van de premie voor het Participatiefonds. Voorwaarde is dat het transfercentrum operationeel is en de daarin samenwerkende besturen gezamenlijk een vervangingspool hebben opgericht, zoals bedoeld in het Reglement Vervangingsfonds.

Jonge leraren
Een werkgever met ontslagbeleid die zich door daling van de personele bekostiging genoodzaakt ziet om personeel te ontslaan, kan - als hij de uitkeringskosten ten laste van het Participatiefonds wil brengen - een vergoedingsverzoek indienen op grond van een van de artikelen ‘formatieve beëindigingsgronden’. Daarbij moet een vergelijking van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden aan het Participatiefonds worden overgelegd, waaruit daling van de personele bekostiging tussen het ene schooljaar en het daarop volgende schooljaar blijkt.

Aangegeven is dat de extra middelen, die in december 2014 zijn ontvangen op grond van de regeling ‘Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten’ en de regeling ‘Bijzondere en aanvullende bekostiging’, deel uitmaken van de bekostigingsvergelijking per 1 augustus 2014.
De regeling ‘Bijzondere en aanvullende bekostiging’ loopt van 1 januari 2013 tot 31 december 2013. Deze middelen worden niet meegenomen in de bekostigingsvergelijking per 1 augustus 2014. Het Participatiefonds streeft ernaar voor het schooljaar 2014/2015 medio mei een rekenhulp beschikbaar te stellen.

Het Reglement Participatiefonds 2014/2015 is via de AVS-website te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 mei 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)