Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe wetsvoorstellen medezeggenschap

Nieuwe wetsvoorstellen medezeggenschap

Staatssecretaris Sander Dekker heeft in september twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die invloed hebben op onder andere de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het betreft het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so en het wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

Afhankelijk van aanname van het wetsvoorstel Variawet heeft dit tot gevolg dat de artikelen 11, 12, 13, 14 en 14a van de WMS gewijzigd worden en artikel 11a als nieuw artikel wordt toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  •  De geledingen van de ondersteuningsplanraad (OPR) krijgen instemmingsrecht op de faciliteitenregeling (op de invulling van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die in de ondersteuningsplanraad worden verricht, zoals scholingskosten of kosten voor het inhuren van deskundigen).
  •  De OPR krijgt adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. De MR van het samenwerkingsverband wordt uitgezonderd van het adviesrecht op de competentieprofielen, omdat anders een dubbel adviesrecht zou ontstaan.

De wetswijzigingen leiden ook tot aanpassing van de modelreglementen die, als de nieuwe wetgeving in werking is getreden, op de site van infowms.nl te vinden zijn.

Onderwijstijd
Het Wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs brengt met zich mee dat de artikelen 8, 10, 13 en 14 van de WMS wijzigen. Dit zijn wetstechnische wijzigingen in verband met het nieuwe voorgestelde artikel 6g WVO over onderwijstijd. Hierin wordt de wettelijke urennorm (het minimumaantal uren onderwijstijd) niet meer per leerjaar en per leerling geregeld, maar per opleiding. De wijzigingen in de genoemde artikelen in de WMS betreffen enkele verwijzingen naar artikel 6g WVO.

In het in september 2013 gesloten Nationaal Onderwijsakkoord is afgesproken de wettelijke onderwijstijdnormen in het voortgezet onderwijs te moderniseren. Een van de doelstellingen daarvan is scholen meer beleidsruimte te bieden ten aanzien van de invulling, spreiding en planning van de onderwijstijd. “Door dit wetsvoorstel wordt regeldruk weggenomen die wordt ervaren met de huidige regelgeving op het gebied van onderwijstijd in het voortgezet onderwijs”, aldus Dekker in zijn Memorie van Toelichting.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders