Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe Regeling informatievoorziening WPO/WEC

Nieuwe Regeling informatievoorziening WPO/WEC

Op 1 augustus 2018 treedt de nieuwe Regeling informatievoorziening WPO/WEC in werking. Deze Regeling vervangt de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC. In de nieuwe regeling zijn ook de relevante artikelen uit de Regeling gebruik gegevens BRON opgenomen. Daarmee worden met betrekking tot het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs de bepalingen over de levering van gegevens door het bevoegd gezag aan he Basisregister Onderwijs en het gebruik van die gegevens door de minister zoveel mogelijk in één regeling gecombineerd.

De regeling is opgebouwd uit een algemeen deel, bepalingen over het gebruik van gegevens uit het basisonderwijs, de levering van leerlinggegevens en van organisatie- en personeelsgegevens, en gegevens voor het lerarenregister en het registervoorportaal. Daarbij is de regeling voorzien van een paragraafindeling om duidelijk te maken welke gegevens op basis van welke wettelijke grondslag door het bevoegd gezag geleverd moeten worden, dan wel aan de minister en de inspectie verstrekt moeten worden.

Op verzoek van de gebruikers is in bijlage 1, paragraaf 7.1.1, het aantal VVE-programma’s in BRON uitgebreid. Niet langer benodigde informatie, zoals gegevens over Passend onderwijs, is uit de regeling gehaald. Inhoudelijk is de regeling verder niet gewijzigd. Wel is de volgorde van de artikelen en de bijlagen aangepast (in verband met het samenvoegen van de bepalingen uit de twee eerder genoemde regelingen). De inleidingen bij de tabellen in de bijlagen zijn geactualiseerd. Daarnaast staan de technische specificaties voor de softwareleveranciers niet langer in de regeling maar worden deze separaat gepubliceerd op de website van DUO.

De nieuwe regeling beschrijft de structureel te leveren gegevens die het bevoegd gezag in het primair onderwijs elektronisch en in een vast format verstrekt aan de minister. Doel is dat het bevoegd gezag een compleet overzicht heeft van alle periodiek te verstrekken gegevens door het bevoegd gezag. Daarnaast wordt inzicht gegeven in hoe de gegevens moeten worden aangeleverd. Dat laatste bestaat uit aanwijzingen over de elektronische manier van aanleveren. De basis voor de regeling zijn de WPO en WEC, het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC. In genoemde regelingen is vastgelegd welke gegevens moeten worden aangeleverd en met welk doel. De definitie van de gegevens sluit aan bij de bestaande wet- en regelgeving voor de bekostiging (onder andere het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC), voor het beleid (onder andere het Besluit informatievoorziening WPO/WEC) en voor de verantwoording (het jaarverslag als genoemd in de artikelen 171 WPO en artikel 157 WEC).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 juni 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)