Home » Artikelen » Nabestaandenvoorziening pensioenregeling ABP fors gewijzigd
AVS sluit overeenkomst met Loyalis over aanvullende semi-collectieve pensioenregeling

Nabestaandenvoorziening pensioenregeling ABP fors gewijzigd

Vanaf 1 mei 2018 wordt de pensioenregeling van het ABP, waaronder de nabestaandenvoorziening, fors gewijzigd. Voor veel werknemers binnen het funderend onderwijs met een partner betekent dit een verslechtering, omdat de Anw-compensatie komt te vervallen. Wat zijn de precieze gevolgen en welke oplossingen zijn er voor dit hiaat? Zo is de AVS met verzekeraar Loyalis overeengekomen dat werkgevers voor iedereen in de sectoren primair en voortgezet onderwijs een beroep kunnen doen op een aanvullende pensioenregeling met gunstige tarieven in een semi-collectieve vorm.

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult het ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties nu nog aan. We noemen dat Anw-compensatie. Het bedrag van deze compensatie bedroeg in 2017 maximaal € 11.500 per jaar.
Vanaf 1 mei 2018 kunnen de partners van deze werknemers niet langer aanspraak maken op de Anw-compensatie. Het ABP heeft voor schrijnende gevallen een coulanceregeling getroffen. Werknemers die terminaal ziek zijn, kunnen zich melden bij het ABP. Een nabestaande kan, na overlijden, het ABP verzoeken op coulancebasis een uitkering te verstrekken. Pas na overlijden is er duidelijkheid of het ABP gaat uitkeren.
Het vervallen van de Anw-compensatie heeft voor uw partner financieel nadelige gevolgen.
 
Wat kunt u zelf regelen voor uw partner?
Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering.

Wat kan de werkgever regelen?
Werkgevers kunnen de financieel nadelige gevolgen van het vervallen van de Anw-compensatie ook helpen voorkomen. Door een semi-collectieve pensioenoplossing te regelen voor werknemers.
De AVS heeft veel vragen van leden over dit onderwerp gekregen. Daarbij is veelvuldig aangegeven dat er prijs zou worden gesteld op een pensioenoplossing om het vervallen van de Anw-compensatie te kunnen voorkomen. De AVS is daarom met verzekeraar Loyalis in gesprek gegaan over de mogelijkheden hiervoor. De AVS heeft voor de dialoog met Loyalis gekozen vanwege de binding en expertise met de sector onderwijs. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd dat er altijd een individuele keuze moet zijn om wel of niet te kiezen voor Anw-compensatie. Uiteraard zijn er meerdere verzekeraars die een Anw-verzekering op individuele basis aanbieden. Iedere werknemer kan op individuele basis met elke verzekeraar het gesprek hierover aangaan.
De AVS is met Loyalis overeengekomen dat voor iedereen in de sectoren primair en voortgezet onderwijs een beroep kan worden gedaan op een aanvullende pensioenregeling met gunstige tarieven in een semi-collectieve vorm. Dat betekent dat de werkgever, het bevoegd gezag, in dat geval contact legt met Loyalis en met verwijzing naar deze afspraak de regeling beschikbaar maakt voor de eigen werknemers en deze faciliteert. Uiteraard kan de werkgever ook contact leggen met andere verzekeraars om zelf tot afspraken te komen. Aan het instappen bij Loyalis zijn voor de werkgever geen kosten verbonden. Wel is er sprake van een leeftijdgebonden premie, die via het loonstrookje, geheel door de werknemer betaald moet worden tenzij de werkgever hieraan wil bijdragen. Werknemers hoeven geen medische vragen te beantwoorden als zij binnen drie maanden toegelaten worden tot de regeling.
Graag informeert de AVS haar leden over deze overeenkomst met Loyalis. Zodat leden daarmee het gesprek met hun werkgever kunnen aangaan over het vervallen van de Anw-compensatie en hoe daar in hun organisatie mee om wordt gegaan. Alleen de werkgever kan een contract aangaan dat betrekking heeft op een collectieve of semi-collectieve regeling voor haar werknemers. In onderstaande links staat alle relevante informatie:

  1. Beleidsnotitie collectieve oplossing Anw-hiaat_werkgevers
  2. Anw Aanvullingspensioen_info werknemers
  3. Anw Aanvullingspensioen_info werkgevers
  4. Voorbeeldofferte Anw Aanvullingspensioen_werkgevers
  5. Stroomschema bij keuze Anw Aanvullingspensioen_werkgevers

Voor vragen van werkgevers is de werkgeversdesk van Loyalis te bereiken via accountmanagement@loyalis.nl of tel. 045-5796996
Binnenkort zal er op de website van Loyalis een landingspagina voor de sector onderwijs beschikbaar zijn. De AVS informeert u daarover zodra deze operationeel is. Tot nader orde is er de algemene pagina, waarop binnenkort de button voor onderwijs zal verschijnen: http://loyalis.nl/werkgevers/producten/financielezekerheidnabestaanden.html
 
Coulanceregeling en vangnet
Het bestuur van het ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de Anw-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt (bron: www.abp.nl/pensioen-bij-abp/anw-compensatie.aspx).
Onlangs is ontdekt dat er voor sommigen toch nog een vangnet(je) is dat een aanvulling kan opleveren op het partnerpensioen, als er geen beroep gedaan kan worden op de coulanceregeling. Indien u gepensioneerd bent en u en uw partner beiden al AOW ontvangen, zal de afschaffing van de Anw-compensatie voor u geen gevolgen hebben. Echter, indien u reeds de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebt maar uw jongere partner nog niet, kan eerder genoemd vangnet nog een aanvulling opleveren. Diegenen die bij het ABP pensioen opbouwden vóór 1 januari 1996 kunnen aanspraak maken op deze aanvulling. Dit is niet te zien op Mijnabp.nl, maar kan wel zichtbaar gemaakt worden in een persoonlijke berekening.
Om enige indicatie te geven, want het is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie, een voorbeeld van iemand die fulltime heeft gewerkt in een aantal situaties:
- Met pensioen en voor 1996 dertig jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 6.100
- Met pensioen en voor 1996 vijftien jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 3.200
- Met pensioen en voor 1996 tien jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 2.300
- Met pensioen en voor 1996 vijf jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 1.500
(alle bedragen zijn bruto)
Voor alleenstaanden is bovenstaande regeling niet direct relevant. Dit kan echter veranderen in het geval er iets in relationele zin verandert en er sprake is van een partner. In voorkomende gevallen geldt ook hier de toelating tot de regeling zonder medische vragen als binnen drie maanden wordt aangemeld.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 februari 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders