Home » Artikelen » Naast voorbereiden steeds meer implementatie van functiemix in po

Naast voorbereiden steeds meer implementatie van functiemix in po

Het primair en voortgezet onderwijs zijn in het kader van de functiemix tot nu toe het verst gevorderd met het benoemen van leerkrachten in een functie met een hogere salarisschaal, blijkt uit de derde tussenmeting versterking functiemix die in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd. De BVE-sector heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet en het hbo blijft enigszins achter. Binnen het po zijn scholen niet meer alleen bezig met het treffen van voorbereidingen, maar worden de plannen steeds meer geïmplementeerd.

Vrijwel elke po-school heeft criteria opgesteld voor de hantering van de functiemix en bijna elke leerkracht is op de hoogte van de functiemix. En er vinden daadwerkelijk benoemingen in functies met een hoger schaal plaats. Nieuw opgestelde criteria hebben met name betrekking op goed functioneren, specifi eke taken en een onderwijsrelevant diploma. Ze zijn volgens leerkrachten eerlijker en transparanter dan de voorheen gehanteerde criteria. Vooral goed functioneren en het uitvoeren van specifi eke taken zijn aanleiding voor een benoeming in het kader van de functiemix. Tot de opgestelde benoemingscriteria kan ook een onderwijsrelevante opleiding behoren. Dat is echter aan het bestuur, die de functiemix-criteria opstelt. Uitgangspunt hierbij is een hbo+ denkniveau. Functiemix-benoemingen op basis van anciënniteit komen bij de versterking van de functiemix niet veel voor. Uit de eerste invoeringsronde in het po blijkt dat het niet altijd leerkrachten met vooral lesgevende taken zijn die de hogere functies hebben gekregen. Veel intern begeleiders zijn in een hogere schaal terecht gekomen. De meeste scholen willen de invoering van de functiemix als kapstok gebruiken voor het (verder) professionaliseren van de gesprekkencyclus, maar hieraan is nog niet altijd een concrete invulling gegeven. De criteria komen nog niet standaard terug in de functioneringsen beoordelingsgesprekken. De einddoelstellingen van de functiemix moeten in 2014 zijn gehaald. Doel van de functiemix is, naast het bieden van carrièreperspectief, het verder verhogen van de kwaliteit van de leerkracht en daarmee van het onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 februari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)