Home » Artikelen » Minder regels, beter onderwijs

Minder regels, beter onderwijs

Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar te veel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan.  Een gezamenlijke actie van leraren, schooldirecteuren, besturen, sectorraden, werknemersorganisaties en het ministerie van OC moet daar verbetering in brengen. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker tekenden hiervoor op 18 december met alle betrokken partijen, waaronder de AVS, een plan van aanpak: de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017.
 
Regels ontstaan door de overheid, door uitvoeringsorganisaties, door de onderwijsinspectie, door de sociale partners en ook door de besturen en scholen zelf. Het is daarom belangrijk dat de aanpak van onnodige regelgeving op alle niveaus plaatsvindt. Het gaat om het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving, zoals ruimte voor maatwerk en flexibele indeling van de lesuren in het voortgezet onderwijs, maar ook om een betere omgang met regels en beleid.
 
Scholen en instellingen vinden bijvoorbeeld dat ze onvoldoende worden betrokken bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving, ze vinden het belangrijk om invloed te hebben op het beperken van regels. Dat wordt verbeterd door meer gebruik te maken van de inzet van internetconsultatie  en door concrete terugkoppeling van professionals uit het onderwijs, zoals de inzet van de Lerarenkamer waarin alle leraren van het jaar zitten die het ministerie van OCW, de Onderwijsraad en de onderwijsinspectie adviseren.

WP_20141218_11_39_09_Pro_0.jpg
 
Daarnaast bestaan er misverstanden over bestaande regels.  Zo is het soms niet duidelijk welke verplichtingen de inspectie werkelijk eisten welke worden beleefd als vereist, wat kan leiden tot onnodige administratie en documentatie.  Ook ict kan belemmerend werken als softwarepakketten niet op elkaar aansluiten, als er onvoldoende hardware beschikbaar is of  als de gebruiker over onvoldoende vaardigheden beschikt. Ook binnen de school kunnen interne regels en afspraken, inefficiënt vergaderen, irritaties in ondersteuning en activiteiten buiten het lesprogramma’s leiden tot ervaren werkdruk.
 
“Heel goed dat schoolleiders en leraren mee hebben gewerkt aan het opstellen van dit plan van aanpak om de regeldruk tegen te gaan. We weten nu waar de echte problemen zitten en wat we eraan kunnen doen”, aldus Dekker. Bussemaker: “Vaak gaat het niet alleen om de regels zelf maar ook om het slim omgaan met regels. Lerarenopleidingen kunnen hier al aandacht aan besteden voor toekomstige leraren en ervoor zorgen dat zittende leraren zich voldoende kunnen bijscholen, bijvoorbeeld in de omgang met software die scholen gebruiken.”
 
De AVS heeft een belangrijke stem gehad bij het tot stand komen van de Regeldrukagenda. Er is onder meer gebruik gemaakt van de inbreng die de AVS-leden hebben gegeven bij de enquête over werkdruk. “Een hoge regeldruk gaat ten koste van het werkplezier en de kwaliteit van onderwijs. Wij zijn blij met de afspraken om de regeldruk voor de schoolleiders, bestuur en leerkrachten te verminderen”,  zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Het is een belangrijke ambitie die blijven aandacht behoeft en waar de AVS zich aanhoudend op richt.  “Professionalisering van schoolleiders, o.a. op het terrein van HR-beleid is een van de actiepunten in de Regeldrukagenda. Maar ook werken aan kwaliteitsverbetering, werken aan een goede balans in toetsing, het bevorderen van een slimme organisatie en het vergroten van de rol van de MR hierin.” De AVS ondersteunt leidinggevenden in hun ontwikkeling bij deze thema’s.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 december 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)