Home » Artikelen » Meer mogelijkheden om nieuwe school te starten

Meer mogelijkheden om nieuwe school te starten

Het begrip ‘richting’ is niet meer leidend om een nieuwe school te starten. Wel moet een school kunnen aantonen dat er voldoende belangstelling voor de school is en dat de kwaliteit in orde is. Dat is het nieuwe wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker. Tot 29 februari kunnen scholen en andere belangstellenden reageren op het conceptwetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaf in juli 2015 al aan dat de uitwerking van artikel 23 in de Grondwet al lang niet meer van deze tijd is. “De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar de wijze waarop we hier invulling aan geven biedt niet half zoveel ruimte als het artikel doet vermoeden. Vernieuwende initiatieven krijgen te weinig kans, terwijl scholen die slecht onderwijs geven wél kunnen starten. Dit voorstel zorgt voor de dynamiek, de ruimte en de innovatie die nodig zijn om de onderwijssector eigentijds en gezond te houden”, aldus Dekker.

Het wetsvoorstel van Dekker wijzigt de procedure voor het starten van nieuwe openbare en bijzondere scholen in het funderend onderwijs, zodat er meer ruimte komt voor nieuwe initiatieven op basis van geloofsovertuiging maar ook op basis van pedagogische grondslag. Hiermee wil de staatssecretaris scholen die zich baseren op levensbeschouwing wettelijk gelijkstellen aan scholen met een vernieuwend onderwijsconcept, zoals iPadscholen.

Om meer variëteit in het onderwijs te bereiken, wil Dekker het begrip ‘richting’  uit een aantal onderwijswetten schrappen. De richting speelt geen rol meer bij het besluit om een school voor bekostiging in aanmerking te laten komen. In plaats daarvan wordt in het wetsvoorstel voorgesteld om te kijken naar daadwerkelijke belangstelling voor een nieuwe school. Om dit te meten kan gebruik worden gemaakt van ouderverklaringen of een marktonderzoek.

Kwaliteit
Daarnaast stelt Dekker voor om het oordeel over een nieuwe school te baseren op waarborgen voor de te verwachten kwaliteit. In de huidige systematiek speelt de te verwachten kwaliteit geen enkele rol bij het besluit om een school al dan niet te bekostigen. Daarom introduceert het voorstel een kwaliteitstoets voorafgaand aan de start van een school. De Onderwijsinspectie beoordeelt, nog voordat de school start, de kwaliteit van het plan dat de school aanlevert.

De sluitingsdatum van de internetconsultatie is maandag 29 februari. Dekker streeft ernaar het wetsvoorstel begin 2017 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Zorgvuldig
De AVS vindt het belangrijk dat er meer ruimte voor nieuwe scholen komt. Voorzitter Petra van Haren: “Scholen die vanuit een ander onderwijskundig principe willen werken zien zich soms gedwongen deze als niet rijks bekostigde school in te richten, wat hoge kosten voor ouders met zich meebrengt. Omdat de eigen ambitie van de school en het schoolplan een belangrijke rol gaan spelen in het nieuwe inspectietoezicht is dit een passend kader voor een situatie met nieuwe scholen. De afspraken en criteria om nog meer vrijheid van onderwijs mogelijk te maken moeten daarbij helder, haalbaar en realistisch zijn. Een aantal parallelle thema’s binnen deze nieuwe wetgeving zijn echter nog niet voldoende uitgewerkt. De leerplichtwet bijvoorbeeld wordt besproken in een aparte brief, het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijs is nog in het proces, de uiteindelijke uitwerking van de nieuwe fusietoets al dan niet in relatie tot de wetgeving samenwerkingsscholen en krimpgebieden is nog niet duidelijk, en de lijn van de bekostigingssystematiek in de toekomst bestaat nog slechts uit ideeën. Het oprichten van nieuwe scholen heeft hoogstwaarschijnlijk ook ‘marktwerking’ tot gevolg. Dit is niet iets om bang voor te zijn, maar de effecten van marktwerking in publieke of dienstverlenende sectoren pakken niet altijd gunstig uit. Dus zorgvuldigheid is geboden.”

Gepubliceerd op: 14 januari 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)