Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Maximum aan beloning onderwijsbestuurders

Maximum aan beloning onderwijsbestuurders

In het wetsvoorstel `Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector´ van minister Donner wordt een maximum gesteld aan de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector, waaronder onderwijs. Onderwijsbestuurders mogen maximaal 130 procent van het salaris van een minister verdienen.

Dit komt neer op een bedrag van 187.340 euro (inclusief bonussen); met onkostenvergoeding en pensioenbijdrage is het maximum 223.666 euro. Een nieuw element is de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze wordt gemaximeerd op 75.000 euro. Ook mag de beloning niet uitstijgen boven de voor de sector geldende norm. Deze norm wordt door OCW per onderwijssector vastgesteld. De bewindslieden treden daarover dit voorjaar in overleg met het onderwijsveld. Met name topinkomens bij mbo´s, hbo´s en universiteiten zijn soms hoger dan volgens de eigen afspraken zou moeten. Het voorstel geldt niet alleen voor nieuwe benoemingen, maar ook voor herbenoemingen van bestuurders die al in functie waren. Verder zouden onderwijsbestuurders het goede voorbeeld moeten geven voor wat betreft de stijging van hun loon: de nullijn geldt voor de collectieve sector en moet dus ook voor onderwijsbestuurders gelden, vinden minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra.

De beloning van bestuurders wordt openbaar gemaakt. Deze verplichting geldt ook voor de beloning van andere werknemers, voor zover deze uitstijgt boven het beloningsmaximum gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister. In het uiterste geval kunnen betalingen die op grond van de wet verboden zijn, aan de werknemer worden ontnomen.

Gepubliceerd op: 3 februari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)