Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Leraar in opleiding (LIO) - benoeming en 1 augustusperiodiek

Leraar in opleiding (LIO) - benoeming en 1 augustusperiodiek

Als een LIO aansluitend in hetzelfde schooljaar, bijvoorbeeld per 1 juni, wordt benoemd c.q. aangesteld als groepsleerkracht, hoe gaat het dan met de zomervakantie en de 1-augustusperiodiek?
De LIO-functie is een onderwijsgevende functie. Artikel 6.12 van de CAO PO is van toepassing. Hierdoor vindt de benoeming c.q. aanstelling als groepsleerkracht plaats tot 1 augustus. Over de inschaling kan betrokkene onderhandelen. Het dient minimaal op LA1 (basisonderwijs) of LB1 (sbo/so/vso) te zijn. Bij aansluitende herbenoeming c.q. heraanstelling in het volgend schooljaar, gaat de benoeming c.q. aanstelling in op 1 augustus als aan de voorwaarden, genoemd in artikel 6.12, 2e lid, van de CAO PO is voldaan. Betrokkene komt dan op grond van artikel 6.3 van de CAO PO  in aanmerking voor de 1-augustusperiodiek en gaat dus minimaal naar LA2/LB2.
Het vorenstaande geldt ook als het om een vervangingsbetrekking gaat, tenzij de reden van de vervangingsbetrekking er op de eerste vakantiedag van de zomervakantie niet meer is,omdat bijvoorbeeld herstelmelding van de zieke of einde zwangerschapsverlof heeft plaatsgevonden. De benoeming c.q. aanstelling van de vervanger eindigt dan per eerste vakantiedag. Doorbetaling tot 1 augustus op grond van artikel 6.12 van de CAO PO is dan niet mogelijk.
Bij de toepassing van alle bepalingen in artikel 6.12 CAO PO moet in ieder geval sprake zijn van een beschikbare functie tijdens de betreffende perioden.

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)