Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Leiderschapstoets
Kaderspel

Leiderschapstoets

Auteur: Petra van Haren

Nederlandse schoolleiders hebben in verhouding tot de landen om ons heen een zeer grote mate van autonomie. Ook leraren zijn professionals die vanuit hun autonomie willen en kunnen handelen. Dit is belangrijk, want zo worden de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en het belang van de leerlingen een-op-een geadresseerd aan de school. Hierbij is leiderschap essentieel. Voor leerlingen is het belangrijk om vaardigheden mee te krijgen die verder gaan dan alleen aantoonbaar hoog kunnen scoren op cognitieve vakken als rekenen en taal.

In ons stelsel moeten we al vroeg keuzes maken die toekomstbepalend zijn. Zorgvuldigheid is hierbij geboden. Gelukkig zijn we een koers ingeslagen waarbij het schooladvies van de basisschool leidend is voor de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs. Professionals in het primair onderwijs zetten bij het opstellen van het schooladvies nadrukkelijk de belangen van leerlingen voorop en wegen hierbij zorgvuldig de mogelijkheden af. De schoolleider is eindverantwoordelijk voor het gegeven advies. Hierbij is de eindtoets nadrukkelijk een instrument voor een second opinion geworden, om leerlingen alleen in positieve zin een voordeel van de twijfel te kunnen geven. Dit vindt de AVS een zeer goede ontwikkeling die we stevig vast moeten houden! Recent werd in de Staat van het Onderwijs melding gemaakt van een toenemende kloof tussen kinderen van lager en hoger opgeleide ouders. Terecht werd daarbij gewezen op onbedoelde beeldvorming bij leraren als het gaat over de capaciteit van leerlingen in het perspectief van hun sociale achtergrond. Een belangrijk punt om als schoolleider met uw team op te pakken. Als oplossing voor deze tweedeling komen nu echter wel heel bijzondere geluiden uit de politiek: Herwaarderen van de eindtoets als selectie-instrument zou leerlingen betere en meer objectieve kansen geven. Terug naar teaching to the test, toetstrainingen en dure (huiswerk)begeleiding rond de eindtoetsperiode voor wie het kan betalen? De AVS is het daar niet mee eens. Laat de autonomie aan de scholen, ook bij het opstellen van het schooladvies. Met schoolleiders in de belangrijke rol om samen met hun onderwijsprofessionals ieder kind (nog beter) maximale kansen voor de toekomst te bieden.

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het funderend onderwijs.

Gepubliceerd op: 9 mei 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie februari 2018)