Home » Artikelen » Leerkrachten: ‘Schaalpromotie verloopt oneerlijk’

Leerkrachten: ‘Schaalpromotie verloopt oneerlijk’

Functiemix
Uit de nota Werken in het onderwijs 2010 (WIO), die tegelijk met de Onderwijsbegroting verscheen, blijkt dat veel leerkrachten vinden dat de procedures rond schaalpromotie op hun school oneerlijk verlopen. Beloningsbeleid in het onderwijs staat in de schijnwerpers, omdat scholen de opdracht hebben gekregen hun functiemix te versterken, zodat meer leerkrachten promotie kunnen maken naar een hogere salarisschaal.

 

Veel leerkrachten vragen zich af of iedereen wel een eerlijke kans krijgen op promotie naar een hogere schaal. Nog niet eens een derde van de leerkrachten is het eens met de stelling dat alle onderwijsgevenden een eerlijke kans hebben op schaalpromotie. Velen spreken hun zorgen uit over ‘achterkamertjespolitiek’ en hebben het gevoel dat veel promoties plaatsvinden op basis van een ‘goede relatie met de directie’ en met name in het primair onderwijs (po) op basis van ‘oudste rechten’. Bovenal speelt volgens po-leerkrachten het aantal dienstjaren een zeer grote rol.

Directieleden en pas gepromoveerde leerkrachten vinden echter dat promoties op hun school wel degelijk eerlijk verlopen. Vanuit het perspectief van directie en recent gepromoveerden spelen vooral objectieve criteria een rol bij promotie. Vanuit het perspectief van de leerkracht echter, spelen bij promotie van een collega subjectieve criteria juist een grotere rol; bij objectieve criteria had hij of zij zelf immers wellicht promotie gekregen.
Dit verschil van inzicht is weliswaar verklaarbaar, maar niet bevorderlijk voor een effectieve uitvoering van het functiemixbeleid. Op scholen waar de MR betrokken is geweest bij het opstellen van nieuwe promotiecriteria, hebben leerkrachten wel veel meer vertrouwen in een eerlijke kans op schaalpromotie.
O
nderzoek naar promotiecriteria laat een uitweg zien uit de tegenstelling in zienswijze van leerkracht en schoolleiding. Transparantie, heldere communicatie en betrokkenheid van leerkrachten bij de vormgeving van de criteria voor promoties zijn volgens de nota WIO van groot belang voor het welslagen van het functiemixbeleid. In alle sectoren stellen leerkrachten duidelijke promotiecriteria op prijs. Leerkrachten op scholen waar al nieuwe promotiecriteria zijn opgesteld, vinden twee keer zo vaak dat iedereen een eerlijke kans op schaalpromotie heeft als leerkrachten op scholen zonder nieuwe criteria. Een goede dialoog tussen directie, MR en leerkrachten blijkt dus de weg te zijn om draagvlak te creëren voor transparante promotiecriteria.

Scholen gaan aan de slag om de versterking van de functiemix uit te werken in hun personeelsbeleid. In het po, vo en hbo verloopt de uitwerking volgens plan, meldt de nota WIO. Op een groot deel van de scholen worden al gesprekken gevoerd tussen het bestuur of management en de MR over promotiecriteria en personeelbeleid. Er is voor het po weliswaar nog tijd, omdat de verstrekking van de functiemixmiddelen pas op 1 augustus 2010 start. Maar gezien de omvang van de inspanningen die de sector moet leveren – de promotie van 40 procent van de leerkrachten basisonderwijs van salarisschaal LA naar LB in vijf jaar tijd – is urgentie geboden. En er is volgens de nota nog een forse cultuuromslag nodig bij schoolleiders en onderwijsbestuurders, om de mogelijkheden die de versterking van de functiemix biedt voor personeelsbeleid werkelijk optimaal te gaan benutten.

In Kader Primair 3 (eind oktober) volgt een uitgebreid achtergrondartikel over de functiemix in het primair onderwijs.

Gepubliceerd op: 29 oktober 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)