Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Leerkrachten po kunnen met aanvullend certificaat lesgeven in onderbouw vmbo (basis en kader)

Leerkrachten po kunnen met aanvullend certificaat lesgeven in onderbouw vmbo (basis en kader)

Minister Slob heeft een aanvullend besluit gepubliceerd op de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo, waardoor leraren uit het primair onderwijs met een aanvullend certificaat les kunnen geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Leraren met een getuigschrift van de pabo zijn bevoegd om les te geven in het basisonderwijs. In de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo leveren pabo-gediplomeerden ook een belangrijke bijdrage, doordat de pedagogische en didactische vaardigheden goed aansluiten op de individuele behoeften van leerlingen in dit deel van het vmbo. Door hun kennis met behulp van nascholing op niveau te brengen, kunnen pabo-gediplomeerden zich kwalificeren om als groepsleraar les te geven in de onderbouw vmbo basis- en kader.
In het verleden waren pabo- gediplomeerden die hun diploma voor 1 augustus 2006 hadden behaald, bevoegd om les te geven aan leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo. Door het vervallen van de landelijke criteria en de individuele indicering van lwoo-leerlingen verdwijnt deze grondslag. De bekwaamheid van deze groep leraren en de behoefte eraan vervalt echter niet. De pabo-gediplomeerde met certificaat geeft les in een specifiek deel van het tweedegraads gebied waarvoor geen reguliere opleiding is.

Concreet betekent de beleidsregel het volgende:
1. De minister verleent ambtshalve een ontheffing voor het geven van onderwijs in de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde en de vakken gekozen bij het certificaat, te weten Engels en vakken uit het leergebied Mens en Maatschappij en Mens en Natuur in de onderbouw van het vmbo basis- en kader, aan personen die beschikken over een getuigschrift op de dag dat zij hun certificaat behalen.
2. De minister verleent ambtshalve een ontheffing aan personen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit al beschikken over een getuigschrift en een certificaat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het besluit van de minister (nr. VO/1439588) tot wijziging van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo in verband met het toevoegen van een gesloten ontheffingscategorie voor pabo-gediplomeerden met een aanvullend certificaat.
Het Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader is hieronder te downloaden.

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is geregeld onder welke voorwaarden iemand bevoegd is les te geven. Uitgangspunt van de wetgever is dat leraren over een getuigschrift moeten beschikken, waaruit blijkt dat zij voldoen aan de bekwaamheidseisen die gelden voor het onderwijs dat zij geven. Daarnaast bepaalt artikel 33, tweede lid, van de WVO dat de minister in bijzondere gevallen een ontheffing van die voorwaarden kan verlenen aan personen die door buitengewone bekwaamheid uitmunten in een bepaald vak of onderdeel daarvan.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 februari 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)