Home » Artikelen » Kwart schoolleiders heeft zelden tot nooit functioneringsgesprek

Kwart schoolleiders heeft zelden tot nooit functioneringsgesprek

De Wet BIO heeft veel aandacht gegenereerd voor de competenties van leerkrachten en de gesprekkencyclus. Voor schoolleiders is zo’n wet er niet. Uit een laatste onderzoek onder de vlag van de NSA - per 1 januari 2013 overgegaan in SchoolleidersregisterPO (SRPO) - blijkt dat een kwart van de schoolleiders nooit of slechts af en toe een functioneringsgesprek heeft, 38 procent nooit een beoordelingsgesprek krijgt en voor eveneens 38 procent geldt dat er geen heldere afspraken met hen worden gemaakt over hun professionalisering.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat er met het merendeel van de directeuren functioneringsgesprekken worden gevoerd. Dit gesprek vindt bij twee derde van de schoolleiders eens per jaar plaats. Over de frequentie van de functioneringsgesprekken is 80 procent van de respondenten tevreden. Toch heeft een kleine 20 procent van de schoolleiders slechts af en toe een functioneringsgesprek en bij 6 procent vinden er zelfs helemaal géén functioneringsgesprekken plaats.
Beoordelingsgesprekken zijn duidelijk minder ingeburgerd. Maar liefst 38 procent van de respondenten geeft aan nooit een beoordelingsgesprek te hebben. Het percentage dat tevreden is over de frequentie van de beoordelingsgesprekken ligt hier ook lager: 67 procent.

Belang gesprekscyclus
Uit diepgaander vervolgonderzoek naar de gesprekkencyclus blijkt dat het voeren van gesprekken over het functioneren van schoolleiders bijdraagt aan het maken van afspraken over werk en professionalisering. Deze afspraken worden belangrijk gevonden door schoolleiders en dragen bij aan de richting die men kan geven aan de eigen professionalisering. In dit licht is het verontrustend dat een kwart van de schoolleiders nooit of slechts af en toe een functioneringsgesprek heeft, met 38 procent nooit een beoordelingsgesprek wordt gevoerd en voor eveneens 38 procent geldt dat er geen heldere afspraken met hen worden gemaakt over hun professionalisering. Het op een goede manier vormgeven aan een gesprekkencyclus en het formuleren van professionaliseringsafspraken vraagt nog om een professionaliseringsslag bij veel werkgevers. Schoolleiders hebben behoefte aan feedback en evaluatie. Concrete afspraken, gerelateerd aan het werk en de doelen die men nastreeft, zijn hierbij behulpzaam. Een gestructureerde gesprekkencyclus lijkt bij te dragen aan het maken van afspraken, evenals een gezamenlijk ontwikkeld inhoudelijk kader.
Een dergelijk kader en afspraken over werk en professionalisering komen idealiter in dialoog tot stand en bieden richting. Het top down opleggen van professionaliseringsthema’s en een gebrek aan differentiatie tussen scholen werkt echter belemmerend.

Het onderzoek werd gehouden onder alle bij de NSA geregistreerde directeuren. In totaal werden 2.250 directeuren bereikt en vulden 1.045 personen de digitale vragenlijst in. Voor de diepte-interviews werden twaalf directeuren geselecteerd die werden verdeeld in twee groepen van ieder zes directeuren: één groep die positief en één groep die negatiever is over de gesprekkencyclus.

Het NSA-onderzoek ‘Via Afspraken naar Betere professionalisering van schoolleiders’ (december 2012) staat op www.nsa.nl. Daarin staat onder andere ook hoe competenties voor verdieping kunnen zorgen bij het maken van afspraken en hoe het digitale instrument ‘NSA-EFFECt’ (www.nsaeffect.nl) schoolleiders en bestuurders ondersteunt bij het vertalen van basiscompetenties naar specifieke competenties en naar ontwikkeldoelen.

Het rapport is ook te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 februari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020