Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd
Inspectieverslag 2013/2014

Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd

Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de scholen is sterk verbeterd. Dit constateert de onderwijsinspectie het Onderwijsverslag over vorig schooljaar.

Schoolleiders, bestuurders en leraren hebben de afgelopen jaren de kwaliteitszorg in hun scholen sterk verbeterd. Op meer scholen worden onderwijs en resultaten gemonitord en geanalyseerd, passende doelen gesteld en het onderwijs waar nodig bijgesteld. Mede als gevolg hiervan is in de afgelopen jaren het aantal zwakke en zeer zwakke scholen sterk afgenomen. Wel blijft het lastig om de verbeterslagen tot in de klas of de les door te voeren. Lesbezoeken door intern begeleiders en teamleiders kunnen dit verbeteren.

De inspectie komt prachtige voorbeelden tegen van scholen en opleidingen met een hoge kwaliteit waar leerlingen en leraren gemotiveerd zijn. Leraren, schoolleiders en bestuurders benutten er de vrijheid die ze hebben om hun onderwijs naar eigen overtuiging in te richten. De goede voorbeelden geven ook aan dat er veel van elkaar geleerd kan worden. Van belang is dat schoolleiders, leraren en bestuurders hiervan meer gebruik gaan maken.

Minder zittenblijvers en vwo-diploma’s
Schoolloopbanen verlopen steeds efficiënter. Het aantal zittenblijvers in basis- en voortgezet onderwijs is gedaald. Daarentegen lijkt het onderwijssysteem minder flexibel te worden voor leerlingen en studenten. Als zij overgaan van naar een andere schoolsoort wordt vaker geselecteerd. Aan het eind van de basisschool krijgen leerlingen vaker adviezen mee voor een enkele schoolsoort in plaats van een gemengd advies voor meerdere schoolsoorten (79 procent in 2013 tegenover 72 procent in 2009). Ook komen leerlingen vaker terecht in homogene brugklassen.

Overstappen wordt lastiger, ook omdat scholen vaker categoraal georganiseerd zijn. Aan het eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs komen sinds een paar jaar leerlingen meer onder dan boven het door het basisschooladvies voorspelde niveau uit. Leerlingen volgen vaker de directe route naar het vervolgonderwijs (vmbo-mbo, havo-hbo), terwijl stapelen van opleidingen (vmbo-havo-vwo, mbo-hbo-wo) afneemt.

Meer vmbo-leerlingen volgen hogere leerwegen. Daarentegen leiden gerichtere plaatsing en minder stapelen ertoe, dat er relatief minder vwo-diploma’s behaald worden en de instroom in het hoger onderwijs afneemt. Het is de vraag of leerlingen en studenten met meer capaciteiten nog voldoende kansen krijgen.

Grote verschillen
Er grote verschillen tussen scholen en instellingen op verschillende gebieden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kwaliteit van lessen, motivatie en tevredenheid van leerlingen en studenten en verschillen in perspectieven na de opleiding (op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt). De vraag is welke verschillen nog acceptabel zijn. De oorzaken lijken in een aantal gevallen samen te hangen met werkbeleving en personeelsbeleid op scholen en instellingen. 

Gepubliceerd op: 15 april 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders