Home » Artikelen » Knelpunten functiemix

Knelpunten functiemix

In opdracht van de sociale partners zijn in de afgelopen maanden in het kader van de functiemix door SBO pilots uitgezet. De ervaringen in deze pilots zijn de basis voor een handreiking. Deze wordt in februari 2010 gepubliceerd. In de pilots is een aantal knelpunten gesignaleerd die om een oplossing vragen. Het gaat om de invulling van kleine vacatures LB, zowel op school- als op bestuursniveau en de inzetbaarheid van IB-ers als functie.

Gezocht is naar een constructie, die voor alle partijen hanteerbaar zou moeten zijn. De aangedragen oplossingen moeten eerst besproken worden met de minister van OCW voordat deze worden gepubliceerd. Wij stellen u bij goedkeuring zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Bij de inzet van IB-ers blijft de CAO-PO-afspraak gelden dat voldaan moet worden aan het gestelde in artikel 5.3b, te weten dat zij alleen mee mogen tellen voor de functiemix als zij voldoen aan het criterium van 50% of meer lesgevende taken.

Tijdens het overleg over de intensivering Actieplan/Convenant LeerKracht van Nederland is bepaald dat vóór 1 augustus 2010 een oplossing gezocht zal worden voor de inpassing van de LA-er in de LB-schaal.

Tot slot is besproken welke datum maatgevend is voor het bepalen van het percentage LB-functies. Ook hiervoor hebben de sociale partners een oplossing bedacht, die voorgelegd wordt aan de minister van OCW. Ook over deze onderwerpen volgt later meer informatie.

Gepubliceerd op: 15 januari 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)