Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kind op de Gang!® ((V)SO)

Kind op de Gang!® ((V)SO)

Algemeen: de route naar een dekkend aanbod
Passend onderwijs begint bij de professional in de klas. Leerkrachten die zelf invulling geven aan kwaliteit van onderwijs en zorgplicht. Met de AVS–simulatie Kind op de Gang!® komen de handelingsbekwaamheid en -onbekwaamheid, net als de individuele en collectieve ontwikkelbehoeften en -richting in beeld. Dit zijn de essentiële bouwstenen naar een dekkend aanbod in de regio. En dit is dan ook waar Kind op de Gang!® begint. Bij het team dat een dag lang in verschillende praktijksituaties stapt. Zo ontstaat een helder overzicht van kunde, ambities, grenzen: (een zorgprofiel) en opleidingsbehoeften.

Kind op de Gang!® (KOG) gaat uit van het kind. Van wat de unieke leerling kan en nodig heeft. De aanpak richt zich daarnaast op de capaciteiten en behoeften van de leerkracht. Tijdens de KOGstudiedag maken ervaren trainers deze twee ‘ingangen’, leerkracht en leerling, inzichtelijk. De mogelijkheden en onmogelijkheden van het team worden duidelijk per type leerling. Het management kan de opbrengsten direct vertalen in beleid.

KOG houdt hier niet op. Wanneer meerdere scholen hun Passend onderwijs uitgangspunten hebben vastgesteld of willen vaststellen, komen bestuur en samenwerkingsverband (swv) in beeld. De AVS begeleidt besturen intensief en vakkundig bij het formuleren en uitvoeren van een samenhangende strategische aanpak op regionaal niveau. Intervisie en het samen leren van elkaar en van eerder verkregen opbrengsten vormen een belangrijk onderdeel van het vervolgtraject. Desgewenst verzorgt de AVS een regionale  analyse van een mogelijk zorgprofiel en worden de eerste aanzetten tot een dekkend aanbod in kaart gebracht. Dit vanuit de zorgvuldig gekozen zorgprofielen van de scholen. KOG fungeert dan als startpunt binnen een groter traject. Op weg naar een dekkend aanbod voor de hele regio!

Aanleiding
In de afgelopen jaren hebben vele reguliere en sbo-scholen zich bezonnen op hun eigen capaciteit ten aanzien van kinderen met Special Educational Needs. In het po werd deze bezinning geoutilleerd door de AVS-studiedag ‘Kind op de Gang!®’, in het vo door ‘Leerling bij de Les!®’. Na de studiedag is/was er inzicht in kunde, ambities en randvoorwaarden. Ook werden de grenzen van het ‘kunnen’ aangescherpt en verwachtingen uitgesproken. De visie van het team op het zorgprofi el van de school en een eerste aanzet tot een plan van aanpak waren het resultaat. Daarnaast (en even belangrijk) ontstond er kennis en draagvlak voor de dialoog over Passend onderwijs.

De uitkomsten bieden op bovenschools niveau input om een dekkend aanbod te verkennen en te realiseren. De verantwoordelijkheden en verplichtingen voor het swv voortvloeiend uit Passend onderwijs zijn hiervoor kaderstellend. In diverse regio’s hebben deze verkenningen geleid tot de vraag “Hoe verhouden zich de clusterscholen tot de zorgprofi elen van het regulier onderwijs?” en “Wat is de meerwaarde van de specifi eke clusters, zowel intern (als speciale voorziening) als ook in het aanbod van expertise richting reguliere scholen?” Deze vragen zijn voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aanleiding om via de AVS -methodiek te verkennen waar hun aanvullende mogelijkheden liggen bij de inrichting van Passend onderwijs. Het swv is door de integrale benadering van regulier èn (voortgezet) speciaal onderwijs in staat de mogelijkheden en ontwikkelterreinen verder te onderzoeken en Passend Onderwijs in te richten (basisprofi elen, plusprofi elen, transfer van expertise uit (v)so, inrichting van de zorgstructuur en bekostiging).

Specifieke aanpak clusterscholen
In september 2010 bereikte ons de eerste vraag uit het (v)so-veld of de methode Kind op de Gang!® ook toegespitst kan worden op de clusterscholen. Dit zagen wij als een uitdaging en we zijn dan ook gestart met een aantal pilots. In de voorbereiding daarop werden de specifi eke kaders voor het (v)so aangescherpt. In vergelijking met de KOG-methodiek is er een aantal wezenlijke verschillen te noemen:
• Een clusterschool kan (in principe) geen leerling met een indicatie weigeren.
• Een clusterschool kan dus niet zozeer spreken van grenzen ten aanzien van leerlingen met indicatie, maar vraagt zich temeer af hoe deze leerling optimaal geholpen kan worden.
• De clusterschool gaat gedurende de studiedag op zoek naar onderwijsverbetering en pedagogische/didactische aanpak. Het management van de clusterschool bezint zich op de inzet van expertise richting het regulier onderwijs en het swv-transfer.

De bezinning op expertise richt zich op vijf niveaus binnen het regulier onderwijs: kind, groep, school, ouders en swv.

De evaluatie van onze pilots leidde tot de volgende conclusies:

• De clusterschool heeft in logistiek opzicht (voor en tijdens de studiedag) een aangepaste aanpak nodig (teamgrootte, OP – OOP, onderwijsinrichting)
• De aanpak ‘Kind op de Gang!® so – vso cluster variant’ is per cluster als volgt ingericht:
– 12/15 casussen per cluster vormen de basis
– De casussen sluiten aan bij de populatie so/ vso per cluster (DSM -diagnose, leeftijd)
– De type clusterscholen zijn hierdoor ten opzichte van elkaar vergelijkbaar
– De specifieke situatie van het so/vso van de clusters 2 t/m 4 vraagt een zorgvuldige aanpak en voorbereiding.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Heike Sieber, adviseur Algemene Vereniging Schoolleiders e-mail: h.sieber@avs.nl telefoon: 06-12946270

Gepubliceerd op: 10 juli 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)