Home » Artikelen » Kies voor kwalitatief sterke leraren
Advies Onderwijsraad lerarentekort

Kies voor kwalitatief sterke leraren

"Richt de aanpak van het lerarentekort meer op kwaliteit, in plaats van kwantiteit”, zegt de Onderwijsraad in het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’, dat de raad onlangs heeft aangeboden aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs. In onderwijsland wordt positief gereageerd op de aanbevelingen van de raad, mits er een passende beloning voor de leerkrachten komt.

De Onderwijsraad geeft vier aanbevelingen om het lerarentekort op een duurzame manier aan te pakken en de kwaliteit van de beroepsgroep te verhogen. De nadruk ligt vooral op de werving en selectie rond de lerarenopleiding en het verhogen van de beroepsstandaard. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker in een reactie op het advies: “Goede leerkrachten zijn cruciaal. Niet voor niets is dat hét onderwijsthema in het regeerakkoord. We investeren gericht in het onderwijs.”
Het advies van de Onderwijsraad onderbouwt de stelling die de AVS al eerder innam. AVS-voorzitter Ton Duif: "Vier jaar geleden hebben we er zelfs voor gepleit om de pabo's in de huidige vorm te sluiten en om te vormen tot academische opleidingen met een masterniveau. Verder moet een 'leven lang leren' ook gelden voor leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Dat proberen we een push te geven door de professionalisering van schoolleiders in het huidige regeerakkoord en het akkoord over de CAO-PO waarin – onder andere – schoolleiders verplicht hun nascholing moeten aantonen en daarvoor ook geld ter beschikking krijgen."
Ook de Nederlandse universiteiten omarmen het advies. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “Universiteiten moeten een stevige bijdrage leveren om de kwaliteit van leraren te verbeteren. Het advies van de Onderwijsraad sluit uitstekend aan bij de ambities van de VSNU op dit terrein.”

Selectieve toegang
De raad pleit onder andere voor betere werving en selectie rond de lerarenopleiding. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan landen waar het onderwijssysteem zo is ingericht dat ‘de beste mensen leerkracht worden’. Door selectieve toegang tot de lerarenopleiding gaat de kwaliteit van de leerkracht omhoog en daarmee ook de status en aantrekkelijkheid van de opleiding, zo stelt het adviescollege.
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een hoog opleidingsniveau van leerkrachten een positief effect heeft op de prestaties van leerlingen. De Onderwijsraad pleit dan ook voor een hoge beroepsstandaard voor leerkrachten. Leerkrachten moeten gestimuleerd worden te blijven werken aan hun professionalisering. De raad adviseert het ministerie om de Wet BIO zo aan te scherpen dat er sancties opgelegd kunnen worden als de leerkracht zijn/haar verplichting om bij- of nageschoold te worden niet nakomt.
Niet alleen leerkrachten moeten werken aan hun professionalisering, ook scholen kunnen zich duidelijker manifesteren als professionele arbeidsorganisatie. De Onderwijsraad vindt onderwijskundig schoolleiderschap een essentiële voorwaarde om een aantrekkelijke werkomgeving voor hoogopgeleide leerkrachten te realiseren en noemt het ‘opvallend’ dat er zo weinig aandacht voor dit aspect is in eerdere onderwijsbeleidsadviezen. Het adviescollege is blij met het initiatief van verschillende bonden, waaronder de AVS, om te werken aan een onafhankelijk registerorganisatie voor schoolleiders in het primair onderwijs.

Onderwijskundig schoolleiderschap
Verder beveelt de Onderwijsraad de schoolbesturen aan om binnen de eigen regio nauw samen te werken om de lerarentekorten tegen te gaan. Door te kijken naar de kwaliteit van het eigen personeelsbeleid, in samenhang met het beleid van andere scholen in de regio, krijgen scholen een preciezer beeld van de knelpunten op de lokale onderwijsarbeidsmarkt. Zo kan er sneller gereageerd worden op ontwikkelingen. Bovendien kunnen samenwerkende scholen hun expertise bundelen en samen zorgen voor een goed opleidingsbeleid. De Onderwijsraad constateert dat nog te weinig scholen een (regionaal) strategisch personeelsbeleid voeren.

Het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’ van de Onderwijsraad is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)