Home » Artikelen » Kerndoelen speciaal onderwijs

Kerndoelen speciaal onderwijs

Een ruime voorbereidingstijd, met betrokkenheid van vertegenwoordigers uit alle clusters van het speciaal onderwijs, heeft geleid tot het verschijnen van de voorstel kerndoelen voor het speciaal onderwijs. De kerndoelen moeten komend schooljaar door de kamer worden vastgesteld en kunnen dan ingaan op 1 augustus 2006.

Het onderwijsveld was ruim betrokken bij het opstellen van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Vertegenwoordigers uit alle clusters hebben in werkgroepen meegedacht. Nu zijn ze dan uiteindelijk verschenen. Stelt de Kamer ze komend schooljaar vast, dan kunnen ze vanaf 1 augustus 2006 dienen als richtlijn voor de te bereiken doelstellingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarmee sluiten de kerndoelen aan bij het actieprogramma van het ministerie van OCW `Kwaliteit aan de basis´ uit 2001.

Scholen voor leerlingen met een beperking en/of stoornis moeten hun onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger inrichten. Dat heeft de overheid in haar beleid opgenomen naar aanleiding van de discussie over de kwaliteit van het gegeven onderwijs. In het verlengde van dat beleid en van het voornemen kerndoelen bij Algemene Maatregel van Bestuur vast te stellen, heeft SLO kerndoelvoorstellen ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van OCW.

Een primeur voor het speciaal onderwijs, want er zijn nog niet eerder kerndoelen voor dit type onderwijs geformuleerd. Om tot dit voorstel te komen was een intensieve samenwerking nodig tussen materiedeskundigen, docenten, directies, ouderverenigingen, inspecties en een veldadviesgroep.

3 soorten kerndoelen
De kerndoelen bestaan uit drie delen:

1. kerndoelen speciaal onderwijs: aangepast onderwijs aan leerlingen in de leeftijd tot 12 jaar met een enkelvoudige beperking en/of stoornis

2. kerndoelen zml/mg: aangepast onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen (zml) en leerlingen met een meervoudige beperking en/of stoornis (mg) in de leeftijd tot 20 jaar

3. kerndoelen arbeidstoeleiding: voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs waarvan wordt verwacht dat zij geen certificaat of diploma zullen kunnen behalen

Voor specifieke situaties zijn er aparte rubrieken toegevoegd: Nederlandse gebarentaal (voor cluster 2), Friese taal, ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit (voor cluster 1 en 3) en praktische redzaamheid (voor lichamelijk beperkten en langdurig zieke leerlingen).
De kerndoelen zijn geformuleerd volgens een vast stramien: de leerlingen leren + concrete handeling + aanduiding van de inhoud. Een voorbeeld ter illustratie: de leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Functies kerndoelen
Kerndoelen vervullen op dit moment drie dominante functies:
1. de verantwoordingsfunctie

2. de afstemmingsfunctie

3. de innovatiefunctie

De eerste twee functies zijn extern gericht: de kerndoelvoorstellen helpen de school de gemaakte keuzes over het onderwijsaanbod duidelijk te maken aan derden. De derde functie is intern gericht: de kerndoelvoorstellen stellen de school in staat de verbetering van het onderwijs ter hand te nemen.

Grote stap voorwaarts
De AVS juicht de publicatie van deze kerndoelen toe omdat ze belangrijk zijn in het licht van de schoolontwikkeling. Bovendien maken deze kerndoelen het mogelijk betere verantwoording af te legen naar ouders en maatschappelijke omgeving. Zowel op individueel niveau met het handelingsplan als op collectief niveau met het schoolplan en de schoolgids.
Daarnaast zijn de kerndoelen van belang voor de kwaliteitsontwikkeling van de sector speciaal onderwijs. Ze geven aangrijpingspunten voor zelfevaluatie, voor collegiale visitatie en uiteindelijk voor accreditatie. Daarmee worden ze een middel om de kwaliteit van het speciaal onderwijs zichtbaar te maken en zo de negatieve beeldvorming over het speciaal onderwijs om te buigen.

Meer informatie
www.slo.nl

Gepubliceerd op: 15 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)