Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kamer maakt zich sterk voor extra geld organisatie kinderopvang

Kamer maakt zich sterk voor extra geld organisatie kinderopvang

Op 13 juni jl. spraken Tweede Kamer en de ministers Van der Hoeven en De Geus over de brief van de minister over de uitwerking van de motie van Aartsen/Bos. Bijna alle fracties drongen er bij de minister op aan extra geld beschikbaar te stellen voor het jaar 2006/2007, om scholen in staat te stellen de regierol op een verantwoorde manier in te vullen.

De VVD noemde een bedrag tussen de 50 en 80 miljoen euro. De Kamer is bereid zich sterk te maken voor additionele gelden, zodat de nodige investering geen sigaar uit eigen doos wordt. Er wordt binnenkort gestart met een onderzoek naar de structurele kosten die gepaard gaan met de nieuwe wet. De AVS heeft intensief bij de politiek gelobbyd dat invoering van de nieuwe wet onmogelijk is zonder extra middelen voor de schoolleiding. Daaraan lijkt de Kamer nu tegemoet te willen komen. De minister was ook helder over de manier waarop de medezeggenschap wordt geregeld. De MR krijgt een adviesrecht na verplichte achterbanraadpleging over de keuze van de voorziening. Als de school vervolgens kiest voor een contract met de bestaande kinderopvang, dan gelden de zeggenschapsregels van de kinderopvang. Als de school een en ander zelf organiseert, gelden de onderwijsregels. Zo wordt getrapt omgegaan met de medezeggenschap. Verder bestaan over de invoeringsdata geen misverstanden. Kamer en minister willen het wetgevingstraject afronden op 1 januari 2007. Scholen zouden dan per 1 augustus 2007 aan de wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Een poging van de Christen Unie om kleine plattelandsscholen meer tijd te gunnen, haalde het niet. Al beloofde de minister in bijzondere gevallen begrip te zullen tonen. De AVS werkt op dit moment aan een programma waarmee schoolleiders ondersteund kunnen worden bij de uitwerking van de nieuwe taak die de wet hen oplegt. Houd daarvoor onder andere het AVS Scholenportaal in de gaten.

Intensieve lobby
Dat de Kamer op een aantal punten aan de financiële eisen van de AVS en andere organisaties tegemoet lijkt te willen komen, is onder meer het gevolg van een intensieve lobby. Naast de lobby op eigen titel door de AVS vindt ook politieke beleidsbeïnvloeding plaats binnen de Werkgroep Onderwijs & Kinderopvang WOK, waarin ook de AVS zit samen met andere onderwijs-, kinderopvang en ouderorganisaties. Zo stuurde de WOK op 8 juni jl. een schriftelijke reactie op de brief en het stappenplan van de minister over de verantwoordelijkheden die scholen krijgen voor buitenschoolse opvang. De reactie van de WOK was bestemd voor de vaste kamercommissies OCW, SZW en VWS.

Samenvattend stelde de WOK:

o De werkgroep vindt het stappenplan een beleidsarme invulling van de ambitie om een geïntegreerd aanbod van dagvoorzieningen tot stand te brengen. Scholen worden nauwelijks gestimuleerd verder te gaan dan het makelaarsmodel. De voorwaarden die het voor scholen mogelijk moeten maken te kiezen voor de andere modellen, passend bij de lokale situatie, ontbreken;
o Een helder perspectief op de schakel onderwijs-kinderopvang en een visie op een meerjarige implementatie van verregaande samenwerking ontbreken. Juist nu het draagvlak onder scholen en kinderopvangaanbieders groeit, is dit een gemiste kans;
o Het lage ambitieniveau uit zich ook in het ontbreken van een meerjarige financiële component in de uitwerking;
o Er wordt geen rekening gehouden met een inhaalslag van gebouwen in verband met de te verwachten volumegroei;
o Een tegemoetkoming aan de taakuitbreiding van schooldirecties wordt op termijn gesteld en afhankelijk gemaakt van mogelijk extra tijd voor administratieve zaken.
o De werkgroep pleit voor onderzoek naar de benodigde en beschikbare capaciteit van de buitenschoolse opvang en inzicht in de bestaande samenwerkingsverbanden tussen scholen en kinderopvangaanbieders en de financiële, organisatorische en personele afspraken.

De WOK heeft eerder benadrukt dat uitwerking van de motie vraagt om een gedegen plan dat, naast tijd, ook vraagt om het nemen van kleine verantwoorde stappen om een goede organisatie op poten te kunnen zetten. Een dergelijke uitwerking zal de kabinetsperiode overstijgen. Aan het verzoek van de WOK aan de vaste kamercommissies, om de schriftelijke reactie in de politieke besluitvorming te betrekken, is op 13 juni dus gehoor gegeven tijdens het overleg met de betrokken bewindslieden. En niet zonder resultaat.

Kader Primair 10 - juni 2006

Gepubliceerd op: 1 juni 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)