Home » Artikelen » Kabinet Rutte-Verhagen bezuinigt

Kabinet Rutte-Verhagen bezuinigt

Verplichte eindtoets; 300 miljoen minder voor Passend onderwijs
Volgens het conceptregeerakkoord `Vrijheid en verantwoordelijkheid´ van VVD-CDA maakt het nieuwe kabinet via ombuigingen geld vrij en besteedt 1.3 miljard extra in onderwijs om het primaire onderwijsproces te versterken. Maar in combinatie met het bijgevoegde begrotingsbeleid ontstaat een beeld van uitgangspunten en daarmee strijdige bezuinigingen of het ontbreken van investeringen.

"Er zit veel in de onderwijsbegroting wat niet naar het primaire proces gaat", aldus beoogd premier Mark Rutte tijdens de presentatie van het regeerakkoord. Die onderdelen zijn dan ook geschrapt of verminderd, gebaseerd op eerdere voorstellen uit de brede heroverwegingen, waartegen de AVS zich fel verzette, onder andere om de puur economische benadering van onderwijs.
De invoering van Passend onderwijs bijvoorbeeld, gaat verder met een bezuiniging van  300 miljoen, terwijl kreten uit het regeerakkoord juist zijn: `talenten van jongeren met een beperking´ en `het gaat om de kwaliteit van het onderwijs´.
Verder komen er verplichte leerlingvolgsystemen met uniforme toetsen in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In het primair onderwijs wordt een centrale begintoets in groep 3 en een eindtoets verplicht, zodat de leerwinst objectief kan worden gemeten door de inspectie.

De kerntaak van basisscholen ligt volgens het nieuwe regeerakkoord bij taal en rekenen. Kinderen met een grote taalachterstand gaan met dwang en drang deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie. Ouders zijn medeverantwoordelijk (ook financieel) voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Het totaalbudget van de gewichtenregeling wordt echter aangepast. Er wordt bespaard door het bedrag te houden op het niveau van 2010/2011.
In het conceptregeerakkoord is ook opgenomen dat artikel 23 van de Grondwet, het artikel over de vrijheid van onderwijs, onaangetast blijft. Maar, (zeer) zwakke scholen moeten sneller dan nu het geval is - namelijk binnen één jaar - weer van voldoende kwaliteit zijn. Sluiting volgt als dat niet het geval is. Daarbij wordt echter voorbij gegaan aan de succesvolle aanpak voor het terugdringen van het aantal (zeer) zwakke scholen, zoals die nu al wordt gehanteerd.

Nederland wil behoren tot de  top 5 van kenniseconomieën. Het kabinet Rutte-Verhagen, met parlementaire steun van de PVV, gaat de overhead in het onderwijs beperken; er komt meer ruimte voor vakmanschap om de kwaliteit van het onderwijs omhoog te krijgen. Presteren is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde en zowel ouders, leerkrachten, leerlingen en schoolbestuurders worden hier op aangesproken. Opvallend genoeg ontbreken schoolleiders in dit rijtje! Er komt meer ruimte voor prestatiebeloning, zowel voor individuele leerkrachten als voor teams, maar de investering hiervoor ontbreekt in de begrotingsparagraaf.

Het Actieplan LeerKracht wordt voortgezet. De kwaliteit van de lerarenopleidingen gaat verder omhoog. Op de pabo komt differentiatie die leidt tot een brede bevoegdheid voor de hele basisschool en een specifieke bekwaamheid voor het jongere of oudere kind. Binnen een jaar komt de sector met een beroepsregister voor leerkrachten, waarbij de inschrijving is gekoppeld aan verplichte periodieke bijscholing. Maar tegelijk geldt voor 2010 en 2011 een gematigde loonontwikkeling in de collectieve sector, exclusief de zorg. In normaal Nederlands betekent dit een bevriezing van de lonen voor ambtenaren, dus ook onderwijspersoneel, over 2010 en 2011.

Zie ook:
AVS-bestuur uiterst bezorgd over nieuw regeerakkoord
Samenvatting en commentaar AVS op het regeerakkoord

www.kabinetsformatie2010.nl

Het regeerakkoord (PDF) (onderwijs vanaf blz. 31)
Financiële kader (PDF)
Financïële kader deel II (PDF)

Gepubliceerd op: 30 september 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)