Home » Artikelen » Invoering technologie in het onderwijs te traag

Invoering technologie in het onderwijs te traag

Er moeten meer stappen worden genomen, met meer tempo, om de doelen van het Techniekpact te bereiken. Dit benadrukten de aanwezige politiek partijen (VVD, PvdA en D66) op 1 oktober in een debat met de bewindslieden van OCW en EZ  in de Tweede Kamer. Het actieplan ‘Kiezen voor technologie’ voorziet in een investering van twintig miljoen euro in de komende twee jaar. Jaarlijks kunnen 1500 schooldirecteuren en leerkrachten in het primair onderwijs zich professionaliseren op het gebied van Wetenschap & Techniek.

Het kabinet, werkgevers, werknemers en het onderwijsveld sloten in 2013 het Techniekpact af met als doel meer jongeren enthousiast te maken voor een opleiding en beroep in de techniek. Ook moest het pact de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Hoewel er veel mooie initiatieven zijn ontwikkeld, benadrukte de Kamer dat er nog meer moet gebeuren om de doelen van het Techniekpact te bereiken. Met name de afgekondigde numerus fixus voor een aantal beta-opleidingen was een doorn in het oog voor de aanwezige politieke partijen. Daarnaast gaat volgens de Kamer de innovatie van het onderwijs en de invoering van technologie in het onderwijs te traag. Ook problemen met goede samenwerking of afstemming tussen de diverse partijen zorgen ervoor dat er nog weinig concrete effecten zichtbaar zijn op het niveau van de klas.

Actieplan ‘Kiezen voor technologie’
Ook verwees Dekker in het debat naar het actieplan ‘Kiezen voor technologie’, waarmee een extra impuls aan Wetenschap en Techniek (W&T) wordt gegeven in het primair en voortgezet onderwijs. Leidraad voor dit plan zijn de ambities uit het Nationaal Techniekpact 2020.

De belangrijkste ambitie van het actieplan voor het primair onderwijs is dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en technologie structureel in hun onderwijsprogramma hebben opgenomen. Hiervoor gaan de regionale netwerken W&T van po-besturen de samenwerking intensiveren met pabo’s, bedrijven en wetenschapsknooppunten. Jaarlijks kunnen 1500 schooldirecteuren en leerkrachten zich professionaliseren op het gebied van W&T, waarvoor het actieplan 1000 euro per deelnemer cofinanciert.
 
Voortgezet onderwijs
De ambitie in het voortgezet onderwijs is om het percentage havo- en vwo-leerlingen dat kiest voor een N-profiel te laten stijgen van 45 procent naar 55 procent in 2015. Hiervoor is een nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven via programma’s als Jet-Net en TechNet nodig. Uit de voortgangsrapportage Techniekpact 2020 blijkt onder andere dat de instroom in beta-technische profielen in het vo wel toeneemt.
De doelstelling van het vmbo is dat in 2015 minstens 50 procent van de leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg een vakkenpakket kiest met natuur- en scheikunde en dat 30 procent van de leerlingen in de beroepsgerichte leerweg kiest voor techniek. Staatssecretaris Dekker wees in het debat ook op de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo. Er komen beroepsgerichte techniekprofielen die aantrekkelijker zijn, meer ruimte bieden voor maatwerk, beter aansluiten op het mbo en de regionale arbeidsmarkt en beter te organiseren zijn voor scholen.
 
Dekker kondigde in het debat een fundamentele discussie over het curriculum in het funderend onderwijs aan. Deze discussie gaat zowel over de inhoud van kerndoelen en programma’s (met specifieke aandacht voor ICT en technologie) als over de systematiek van het curriculum. Later dit jaar komt de staatssecretaris met een plan over de vernieuwing van het curriculum.
 
Meer informatie actieplan: www.kiezenvoortechnologie.nl
 
Download
Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020
 

Gepubliceerd op: 14 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)