Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Investering in onderwijs minder rooskleurig

Investering in onderwijs minder rooskleurig

De door het kabinet tijdens Prinsjesdag voorgeschotelde investering van 200 miljoen euro voor het onderwijs, blijkt een verkapte bezuiniging te zijn. D66 berekende op basis van de Miljoenennota dat er tegenover de zogenoemde investering van 200 miljoen een korting van 400 miljoen euro staat. De motie van D66-leider Pechtold tegen deze bezuiniging op onderwijs kon op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen.

In de motie staat dat het onderwijs in de begroting van 2017 wordt geconfronteerd met een lumpsum- en subsidietaakstelling en een nog in te vullen ‘ramingsbijstelling’ en dat deze slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden. Deze bijstellingen mogen niet ten koste gaan van de bekostiging van scholen, aldus de motie

Het kabinet gaf tijdens Prinsjesdag aan dat van de 200 miljoen euro die beschikbaar is er 55 miljoen naar het bevorderen van gelijke kansen gaat (waarvan onder andere 15 miljoen naar asielkinderen zodat scholen een (tweede) jaar extra bekostiging krijgen voor taalonderwijs). De overige 145 miljoen gaat naar beter onderwijs en goede arbeidsvoorwaarden voor docenten in de komende kabinetsperiode (133 miljoen), cultuur (10 miljoen) en de onderwijsinspectie (2 miljoen).
Op meerdere fronten is er gegoocheld met cijfers. Zo is de belofte dat iedere leraar er volgend jaar 500 euro extra bij krijgt, niet nieuw. Dit is het resultaat van eerder gemaakte afspraken door cao-partners. Voor het tweede jaar taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen trekt het kabinet 15 miljoen euro uit, terwijl 24 miljoen euro was toegezegd.

Budget PO
Het budget PO stijgt de komende jaren niet. De AVS heeft in haar eerste reactie over de Onderwijsbegroting al duidelijk gemaakt dat investeren aan de basis belangrijk is. Extra middelen uit de Prestatiebox zijn belangrijk voor het maken van goed beleid en het maken van keuzes op schoolniveau. Hierbij is de autonomie van de schoolleider belangrijk. De AVS wil samen met sociale partners in de sector alert blijven op van waaruit de financiële ruimte gevonden wordt. Als teveel uit de eigen onderwijsbegroting wordt gehaald, kunnen we niet spreken van extra investeringen, maar hollen we mogelijkheden tot het écht versterken van het funderend onderwijs juist uit. Versterking is nodig en dit zal de benodigde ruimte kunnen geven aan een verdere kansengelijkheid.
 
Ondergewaardeerd
AVS-voorzitter Petra van Haren: “De getallen die uit deze doorrekening van D66 blijken en hebben geleid tot deze motie bevestigen sterker dan ooit, dat het belang van investeren in het funderend onderwijs volledig ondergewaardeerd wordt. Het is aan alle kabinetssectoren om in te zien dat investeren aan de basis de grondslag is voor onze maatschappij en onze economie. Extra middelen horen daar dan gewoon bij en zullen zichzelf later terugverdienen.”
 
De motie van Pechteld heeft de steun van de regeringspartijen PvdA en VVD en van SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 september 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)