Home » Artikelen » Internetconsultatie LWOO-PRO Passend onderwijs tot 26 oktober

Internetconsultatie LWOO-PRO Passend onderwijs tot 26 oktober

Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs regelt dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor de toewijzing van lwoo en pro. Een aantal onderdelen in het wetsvoorstel wordt verder uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het concept van deze AMvB staat tot 26 oktober op internet voor advies uit het veld. Dekker ligt een en ander toe in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer.

Criteria en procedure voor toewijzing lwoo en pro
In de voorliggende AMvB staan vooral voorschriften over de criteria en procedure om te beoordelen of een leerling is aangewezen op het lwoo of toelaatbaar is tot het pro. De samenwerkingsverbanden moeten deze landelijke criteria tot augustus 2018 hanteren bij de toewijzing van lwoo en pro. Daarnaast is in de AMvB opgenomen welke gegevens scholen moeten aanleveren bij het samenwerkingsverband als zij een aanvraag doen voor lwoo of pro. Ook is vastgelegd dat het samenwerkingsverband zich bij de toewijzing van lwoo en pro moet laten adviseren door deskundigen. Speciaal voor lwoo en pro kan een samenwerkingsverband nu ook een deskundige raadplegen op het gebied van vmbo.

Internetconsultatie tot 26 oktober
Het concept van de AMvB staat tot 26 oktober 2014 op internet voor advies. De staatssecretaris nodigt alle belanghebbenden en geïnteresseerden uit om hierop te reageren. De reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de AMvB. Respondenten kunnen zelf aangeven of ze hun reactie wel of niet openbaar willen maken. Het streven is de AMvB augustus 2015 in het Staatsblad te publiceren.

Begeleidende brief wetsvoorstel
Samenwerkingsverbanden beslissen vanaf 1 augustus 2018 zelf welke leerlingen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen op het vmbo en welke leerlingen het best passen in het praktijkonderwijs (pro). Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker op 19 september in een brief aan de Tweede Kamer. Door het loslaten van de landelijke criteria kunnen samenwerkingsverbanden regionaal zo goed mogelijk maatwerk bieden. Monitoring en praktijkervaringen moeten uitwijzen of het loslaten van de landelijke criteria in 2018 zonder meer verantwoord is of dat nadere actie nodig is. Daarover voert OCW overleg met de VO-raad en de AOC Raad.

Criteria stapsgewijs loslaten
Dekker benadrukt in zijn begeleidende brief dat scholen en samenwerkingsverbanden voldoende tijd moeten krijgen om zich op het loslaten van de criteria voor te bereiden. Zodra lwoo en pro per 1 januari 2016 worden ingepast in Passend onderwijs, hanteren samenwerkingsverbanden daarom eerst nog de landelijke criteria die de regionale verwijzingscommissies (rvc’s) voorheen toepasten. Per 1 augustus 2018 kan elk samenwerkingsverband zijn eigen criteria opstellen. Ook de lwoo-licenties worden in 2018 losgelaten. Dat betekent dat elke vmbo-school vanaf dat moment lwoo-bekostiging kan ontvangen voor een leerling die lwoo volgt.

Opting out
Samenwerkingsverbanden die eerder willen overstappen op de nieuwe situatie, kunnen kiezen voor een opting out. Ze kunnen dan al vanaf 1 januari 2016 hun eigen criteria bepalen. Opting out kan alleen als alle schoolbesturen in het samenwerkingsverband daarmee akkoord gaan. Het ministerie van OCW monitort deze ‘voorlopers’, zodat andere samenwerkingsverbanden van hun ervaringen kunnen leren.

Monitoring
Dekker benadrukt in zijn brief dat scholen en samenwerkingsverbanden voldoende tijd moeten krijgen om zich op het loslaten van de criteria voor te bereiden. Ook geeft hij aan dat de ontwikkelingen in Passend onderwijs en de inpassing van lwoo en pro nauwgezet gemonitord worden. Zo is er aandacht voor de vraag of leerlingenstromen van lwoo en pro gaan veranderen, en voor de positie van kleine scholen zoals agrarische opleidingscentra (aoc) binnen samenwerkingsverbanden. Daarnaast kunnen de uitkomsten van het onderzoek naar de verevening van de middelen voor lwoo en pro relevant zijn voor de uitvoering van het besluit om de criteria voor lwoo en pro en de lwoo-licenties los te laten. Samen met de VO-raad en de AOC Raad is daarom besloten dat in 2016 nader wordt bezien of het voornemen tot loslaten onverkort kan worden doorgevoerd in 2018, of dat er nadere actie nodig is.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)