Home » Artikelen » Inspectie: ‘Schoolleiders moeten investeren in professionaliseren’

Inspectie: ‘Schoolleiders moeten investeren in professionaliseren’

De vaardigheidsverschillen tussen leerkrachten zijn groot: 14 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs en 25 procent in het voortgezet onderwijs beschikt niet over voldoende vaardigheden om goed les te geven, blijkt uit het Onderwijsverslag 2010/2011 van de Inspectie van het Onderwijs. Schoolleiders en besturen moeten dan ook de gelegenheid scheppen voor gerichte professionalisering, aldus de inspectie. AVS-voorzitter Ton Duif is het daarmee eens: “Gelukkig voldoet in het primair onderwijs ruim 80 procent van de leerkrachten aan de basisvaardigheden, maar 20 procent nog niet en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.”

De prestaties op het gebied van taal en rekenen worden steeds beter en het aantal (zeer) zwakke scholen daalt, behalve in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ruim een vijfde van deze scholen is (zeer) zwak, blijkt uit de cijfers in het Onderwijsverslag. In het speciaal basisonderwijs en het vwo is dit 15 tot 20 procent van de scholen. Omdat steeds meer jongeren doorstromen naar hogere vormen van onderwijs stelt dat eisen aan scholen: lesstof, instructie en de beschikbare tijd beter afstemmen op de capaciteiten van individuen. Minder leerlingen slagen nu voor hun examen en er zijn meer zittenblijvers, aldus de inspectie.

Complexe vaardigheden
Van de leerkrachten die de basisvaardigheden beheersen, mist de helft één of meerdere complexe vaardigheden. AVS-voorzitter Duif: “De complexere vaardigheden zijn juist steeds belangrijker in het onderwijs, vooral met het oog op Passend onderwijs, om voldoende te kunnen differentiëren in de klas. Dus hier moet snel actie op worden ondernomen, dit kunnen schoolleiders en leerkrachten niet laten bestaan. Verdere professionalisering is dan ook een absolute voorwaarde, niet alleen door het volgen van cursussen, maar ook vooral deelnemen aan lerende netwerken en betere kennis van de effectieve leermethodieken. Naast de toegezegde professionaliseringsgelden zouden ook de middelen voor prestatiebeloning hiervoor moeten worden ingezet.” Het is nodig te investeren in de complexe vaardigheden, concludeert ook de inspectie, dit geldt zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs. Ook is extra ondersteuning en begeleiding van beginnende leerkrachten van belang. In het eerste jaar dat zij lesgeven beschikken ze minder vaak over de basisvaardigheden.

Kwetsbare leerlingen
Daarnaast is er nog onvoldoende aandacht voor kwetsbare leerlingen, terwijl het extra belangrijk is dat zij onderwijs krijgen dat is afgestemd op hun ontwikkelingsmogelijkheden. Op 40 procent van de basisscholen is de instructie onvoldoende afgestemd op verschillen tussen leerlingen. Op twee derde van de scholen met aangepast toezicht stemmen de leerkrachten hun instructie of verwerkingsopdrachten onvoldoende af op de behoeften van de leerlingen. Twee derde van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs evalueert de geboden zorg onvoldoende. Verder laat de samenwerking met de verschillende instanties die bij de jeugdhulpverlening betrokken zijn regelmatig te wensen over. De zorg en begeleiding is niet verbeterd in het reguliere onderwijs. De kwaliteit hiervan is op slechts een derde van de basisscholen op alle onderdelen voldoende. De meeste basisscholen volgen de ontwikkelingen van de leerlingen wel, maar slechts de helft gebruikt de gegevens om te bepalen welke zorg nodig is.

Kwaliteitsverbetering
Besturen verbeteren, constateert de inspectie, maar de kwaliteitszorg op scholen blijft achter. Opbrengstgericht werken kan beter, zowel bij besturen, schoolleiders als leerkrachten. Besturen moeten zorgen voor goede informatie over de kwaliteit van hun scholen. Ze zijn afhankelijk van de kwaliteit van de schoolleiders. Komend jaar doet de inspectie onderzoek naar de relatie tussen bestuur en schoolleider en naar de rol van de schoolleider bij kwaliteitsverbetering. Ton Duif: “Het is van groot belang dat besturen en schoolleiders op één lijn zitten en dat besturen zich realiseren dat onderwijs in de scholen wordt gemaakt en niet op bestuursniveau. Besturen dienen kaders vast te stellen, schoolleiders en leerkrachten geven onderwijs daarbinnen vorm.”

Besturen zullen de komende jaren verder fl ink moeten sturen op hun financieel management. Reserves slinken en een deel van de besturen krijgt te maken met een verdere daling van de leerlingaantallen als gevolg van krimp. Het opstellen van een goede begroting en meerjarenprognose wordt belangrijker. Op dit moment ontbreken deze onderdelen nog in een groot deel van de jaarverslagen, signaleert de inspectie.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 april 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)