Home » Artikelen » Informatie over centrale eindtoets op een rij

Informatie over centrale eindtoets op een rij

Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. Behalve de centrale eindtoets, mogen scholen ook gebruik maken van Drempelonderzoek 678. Eind 2014 wordt duidelijk of het ministerie van OCW in het schooljaar 2014/2015 nog andere eindtoetsen toelaat.

De centrale eindtoets wordt in april 2015 voor het eerst afgenomen. De toets wordt op papier afgenomen. De afnamedata in 2015 zijn: 21, 22 en 23 april 2015. Scholen kunnen ervoor kiezen om met (een deel van) de leerlingen uit groep 8 de centrale eindtoets digitaal te maken in de periode rondom de afnamedata. De afnamedata voor de afname van de digitale centrale eindtoets zijn: 15, 16 en 17 april óf 28, 29 en 30 april 2015. Zie voor meer informatie over de digitale centrale eindtoets de brochure ‘De centrale eindtoets PO in 2015’. Een uitzondering vormen de eindtoetsen die onder de Regeling leerresultaten PO vallen. In het schooljaar 2014/2015 mogen scholen deze toetsen ook op een ander moment in het jaar afnemen.
Leerlingen die de toets op het eerste afnamemoment niet hebben gemaakt, bijvoorbeeld door ziekte, krijgen de mogelijkheid om binnen vijf weken de toets alsnog te maken. Deze ‘inhaaltoets’ is digitaal.

Schooladvies doorslaggevend
In december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om een eindtoets voor taal en rekenen verplicht te stellen voor alle leerlingen van groep 8. De eindtoets meet welk niveau de leerling voor taal en rekenen behaalt en geeft aan, in aanvulling op het schooladvies, welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 2014/2015 weegt het schooladvies het zwaarst bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. Wel kunnen regionale samenwerkingsverbanden van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs afspraken maken over de overstap van leerlingen. En over de regels die binnen het samenwerkingsverband gelden. De school voor voortgezet onderwijs mag bij toelating geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling. Ook mag zij zich bij de toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De basisschool mag al deze gegevens wel betrekken bij het schooladvies.

Overgangsjaar
In het overgangsjaar 2014/2015 mogen basisscholen zelf bepalen welke eindtoets zij gebruiken. De eindtoets moet wel voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs. In het schooljaar 2014/2015 zijn in ieder geval de volgende eindtoetsen toegestaan:

  • Centrale eindtoets - Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt de centrale eindtoets uit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van OCW.
  • Drempelonderzoek 678 - De eindtoets van 678 Onderwijs Advisering.
  • Landelijk genormeerde toetsen voor groep 8 waarbij de lesmethode van de school niet van belang is: - de toetsen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs; - de toets Begrijpend lezen van 678 Onderwijs Advisering.

Eén eindtoets voor alle leerlingen
Basisscholen kiezen één eindtoets voor al hun leerlingen. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan om een aantal leerlingen de centrale eindtoets te laten maken en de overige leerlingen het Drempelonderzoek.
De minister van OCW beslist welke eindtoetsen daarnaast zijn toegestaan. De onafhankelijke adviescommissie Expertgroep Toetsen PO adviseert de minister hierover.
Verder moeten alle leerlingen met zo min mogelijk belemmeringen de eindtoets kunnen maken.
Voor leerlingen met een beperking bestaat de mogelijkheid een aangepaste versie van de centrale eindtoets te maken. Het aanbod zal aansluiten bij het aanbod van de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. Meer informatie is te vinden in de brochure ‘De centrale eindtoets PO in 2015’ van het College van Toetsen en Examens (CVE).

Toetsinhoud
De centrale eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Taal en Rekenen zijn verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel. Het onderdeel Wereldoriëntatie kan alleen worden afgenomen bij de papieren versie van de centrale eindtoets.

Speciaal (basis)onderwijs
De komende jaren kunnen scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs op vrijwillige basis met (een deel van) de leerlingen deelnemen aan onder andere de centrale eindtoets. Op termijn zullen de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs ook verplicht een eindtoets primair onderwijs afnemen.

Scholen ontvangen in juni 2014 van het  CvTE een brochure met specifieke informatie over de centrale eindtoets voor BAO-, SBAO- en SO-scholen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 juni 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)