Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Hoogte schoolkosten voor 97 procent ouders niet van invloed op schoolkeuze

Hoogte schoolkosten voor 97 procent ouders niet van invloed op schoolkeuze

Voor 3 procent van de ouders is de hoogte van de schoolkeuze van invloed op hun schoolkeuze. Dit is het geval bij zowel het primair als voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit de Schoolkostenmonitor 2018-2019.

In het primair onderwijs vindt 30 procent van de ouders dat de schoolkosten (zeer) laag zijn. Maar 15 procent van de ouders vindt deze kosten (zeer) hoog. De overige 55 procent vindt de kosten laag noch hoog. Ondanks dit meningsverschil is de hoogte van de kosten voor bijna alle ouders (97 procent) niet van invloed geweest op de schoolkeuze van hun kind.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ongeveer twee derde van de ouders voelt zich verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, ondanks het vrijwillige karakter. De monitor geeft aan dat het aandeel scholen met een lage vrijwillige ouderbijdrage (maximaal 11 euro) behoorlijk is toegenomen (naar één op de vijf scholen). Desondanks is het gemiddelde bedrag tussen 2014 en 2018 nauwelijks afgenomen: dat ligt rond de 40 euro. Naast de ouderbijdrage vragen scholen soms aanvullende bijdragen voor excursies, leermiddelen en/of ondersteuning.

Kortingen of vrijstellingen op de vrijwillige ouderbijdrage komen in de praktijk weinig voor. Driekwart van de po-scholen geeft nooit een korting of vrijstelling. Ongeveer een derde van de scholen (30 procent) geeft aan dat zij voorzieningen hebben  voor extra financiële tegemoetkomingen ter vermindering van de aanvullende bijdragen. Er zijn vrijwel geen scholen (3 procent) die alternatieven in reisjes en excursies bieden van verschillende prijsklassen. Ruim twee derde van de scholen (70 procent) geeft ok aan geen kosteloos alternatief te bieden als leerlingen niet kunnen/willen deelnemen aan excursies en reisjes.
 
Voortgezet onderwijs
In het vmbo zijn de totale schoolkosten sinds het schooljaar 2006-2007 gedaald. Bij havo en vwo is een lichte stijging te zien. De kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage zijn de afgelopen jaren gestegen.
De helft van de ouders in het vo vindt de schoolkosten noch hoog, noch laag. Ruim 40 procent vindt de schoolkosten (zeer) hoog en 10 procent vindt deze (zeer) laag.
Twee derde van de ouders geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de informatieverstrekking door de school rondom de hoogte en de besteding van de schoolkosten.
 
Kortingen of vrijstellingen op de vrijwillige ouderbijdrage komen binnen het vo weinig voor. 85 procent van de scholen geeft nooit een korting of vrijstelling. Bijna de helft van de scholen (46 procent) geeft aan dat zij een voorziening hebben voor extra financiële tegemoetkoming naar ouders ter vermindering van de schoolkosten. Bijna een derde van de vo-scholen (29 procent) geeft aan dat ze alternatieve leermiddelen van verschillende prijsklassen aanbieden. Ruim 40 procent van de scholen biedt een kosteloos alternatief als ouders (aanvullende) leermiddelen, materialen of gereedschappen niet kunnen of willen betalen. Ruim de helft geeft aan ICT-middelen van verschillende prijsklassen aan te bieden.
 
Uit het onderzoek bleek dat bijna alle scholen vermelden dat de ouderbijdrage vrijwillig is, zoals wettelijk is voorgeschreven. Verder stelt de inspectie vast dat er grote verschillen zijn in de hoogte van de gevraagde bedragen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 maart 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders