Home » Artikelen » Gymles op maat effect op schoolprestaties

Gymles op maat effect op schoolprestaties

Is er een causale relatie tussen bewegen op school en het functioneren van kinderen op de basisschool? De uitkomst van een grootschalige studie van de Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Vrije Universiteit Amsterdam is niet eenduidig. Het literatuuronderzoek wijst op kleine maar significante effecten, maar deze effecten konden in een experiment met twee bewegingsinterventies niet worden bevestigd.

De studie bracht de effecten van bewegingsonderwijs in kaart op onder andere cognitieve vaardigheden van kinderen, zoals aandacht en werkgeheugen, en hun schoolprestaties bij rekenen, spelling en lezen. Ook is het effect op fitheid, motorische vaardigheden, BMI en hersenfuncties onderzocht.

Uit de meta-analyse (literatuuronderzoek) kwam naar voren dat een eenmalige beweegsessie een klein positief significant effect heeft op de aandacht van kinderen. Daarnaast leidt langdurige activiteit ook tot kleine significante verbeteringen van de andere onderzochte cognitieve functies en van de schoolprestaties bij de drie onderzochte vakken samengenomen. Hoewel de resultaten van de geraadpleegde studies sterk uiteenlopen, is er een sterke aanwijzing voor positieve effecten van beweging, vooral gedurende een langere periode. Het literatuuronderzoek laat ook zien dat beweging van invloed is op de hersenstructuur en het neurofysiologisch functioneren van gezonde kinderen. Deze veranderingen kunnen samengaan met een verbetering van hun cognitief functioneren, maar op dit vlak is meer onderzoek nodig.
 
Experiment ondersteunt resultaten niet
Opmerkelijk genoeg konden de bevindingen uit het literatuuronderzoek in het experiment niet worden aangetoond. De groepen die extra gymlessen hadden gevolgd lieten geen betere scores zien bij de onderzochte cognitieve vaardigheden en schoolprestaties dan de controlegroep. Ook voor fitheid, motorische vaardigheden en BMI werd geen verschil tussen de groepen gevonden. Een deelstudie naar hersenfuncties toonde evenmin verschillen aan. Bijna 900 leerlingen uit groep 5 en 6, afkomstig van 22 basisscholen, deden aan het experiment mee.
 
Op maat gymles
Aanvullende analyses van de resultaten laten wel significante effecten bij enkele subgroepen zien. Zo had de intensieve interventie meer effect op de fitheid van relatief fitte kinderen dan op die van minder fitte kinderen. De cognitieve interventie werkte juist beter bij de relatief minder fitte kinderen. Ook voor bepaalde cognitieve vaardigheden liepen de uitkomsten soms per subgroep uiteen. In alle groepen – dus ook de controlegroep – waren kinderen die tijdens de gymlessen langer matig tot intensief bewogen, na afloop fitter en hadden ze een betere score op enkele werkgeheugenfuncties. En wat betreft schoolprestaties scoorden kinderen uit de interventiegroepen beter op rekenen naarmate ze meer interventielessen hadden gevolgd. Verder werden soms alleen positieve effecten van de interventies waargenomen bij kinderen die buiten school ook aan sport doen.

De resultaten van het experiment wijzen erop dat het uitmaakt hoe intensief en hoe vaak kinderen deelnemen aan een bewegingsinterventie. Maar bovenal maken ze duidelijk dat de achtergrond en de beginsituatie van een kind bepalend zijn voor het effect van de gymles. Wat werkt voor het ene kind, werkt niet voor het andere. In het ideale geval krijgt elk kind zijn eigen benadering, en een aanbod van bewegingslessen op maat.
 
 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 februari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)