Home » Artikelen » Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs
Nieuwe diensten en producten Steunpunt medezeggenschap

Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten te verwachten.

Hieronder bevinden zich een handreiking achterbancommunicatie van de ondersteuningsplanraad, de handreiking faciliteitenregeling van de ondersteuningsplanraad, een online verkiezingsmodule en begeleiding bij de instemming op het ondersteuningsplan. Daarnaast komen er handreikingen beschikbaar voor onder andere het beoordelen van het schoolondersteuningsprofiel. 

Het steunpunt is er voor ouders, onderwijspersoneel, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden. Ook biedt het steunpunt ondersteuning aan directeuren en bestuurders, onder andere bij de oprichting van de ondersteuningsplanraden. Het steunpunt geeft onder meer voorlichting aan MR’en en GMR’en en biedt model-reglementen en statuten voor de ondersteuningsplanraad en een MR voor het samenwerkingsverband dat personeel in dienst heeft. Verder zal worden samengewerkt met de nieuwe Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs.
Het steunpunt is een initiatief van onder meer de onderwijsbonden, waaronder de AVS, en ouderorganisaties. Afstemming vindt plaats met de sectorraden in het primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie van OCW financiert het steunpunt.

Gepubliceerd op: 10 maart 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)