Home » Artikelen » Geldigheidsduur huidige indicaties verandert

Geldigheidsduur huidige indicaties verandert

Met de komst van Passend onderwijs vervalt de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (lgf). Hierdoor verandert de geldigheid van huidige indicaties. Op de beschikking van de commissie van indicatiestelling (CvI) staat tot wanneer de indicatie geldig is.

Voor leerlingen die met een leerlinggebonden financiering (rugzak) deelnemen aan het regulier onderwijs, vervalt de rugzak op 1 augustus 2014. Vanaf die datum hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat zij voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijsprogramma en begeleiding moeten bieden. Het samenwerkingsverband krijgt vanaf 1 augustus 2014 de lgf-bekostiging die nu naar de reguliere scholen gaat. De scholen in het samenwerkingsverband moeten afspraken maken over de bekostiging van extra ondersteuning op de reguliere scholen. Het is belangrijk om dat op tijd te doen, zodat scholen en ouders weten waar zij vanaf 1 augustus 2014 aan toe zijn.

(Voortgezet) speciaal onderwijs
Leerlingen die op 1 augustus 2014 met een geldige indicatie staan ingeschreven in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), kunnen daar nog maximaal twee jaar blijven. Als zij binnen die twee jaar naar een andere (v)so-school willen, bijvoorbeeld vanwege de overgang van so naar vso, dan moet de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl

Gepubliceerd op: 9 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)