Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Functiemix geen oplossing voor lerarentekort

Functiemix geen oplossing voor lerarentekort

Het tekort aan basisschoolleraren dreigt in 2025 op te lopen tot ruim 12 procent. In het debat op 29 juni in de Kamer zijn Kamer en bewindslieden het eens dat maatregelen moeten worden genomen om het nijpender wordende lerarentekort tegen te gaan. Over de manier waarop, lopen de meningen uiteen.

Aansluitend bij de acties van vorige week, waren salarisverhoging en vermindering van de werkdruk veelgehoorde argumenten. Bijna alle oppositiepartijen vinden dat het demissionaire kabinet geld vrij moet maken voor salarisverhoging. Staatssecretaris Dekker wijst erop dat leerkrachten kunnen doorgroeien naar hogere salarisschalen. In de praktijk zijn de doelstellingen van de functiemix nog niet gehaald. Op dit moment valt 26 procent van de leerkrachten in het po in de LB-schaal, terwijl in 2008 is afgesproken met vakbonden, waaronder de AVS, en PO-Raad dat in 2014 40 procent van de leerkrachten, door inzet van de functiemix, in loonschaal LB zit en 2 procent in LC. Wordt LC niet ingezet, dan geldt 46 procent LB. In het speciaal basisonderwijs geldt 14 procent voor LC-functies. Volgens Dekker moeten schoolbesturen daar meer werk van maken. De PO-Raad geeft in een toelichting op haar site aan, en de AVS ondersteunt dit, dat het onderwijs (schoolbesturen) geld tekort komt om de enkele miljoenen euro’s per jaar zelf bij te leggen. Een gevolg van het feit dat de kosten in het onderwijs jarenlang zoveel harder zijn gestegen dan de inkomsten en door de jarenlange financiële verwaarlozing door de overheid. Ook wijzen cijfers van het ministerie van Onderwijs uit (zie ‘kamerbrief over beloning van leraren in het primair onderwijs’) dat het gemiddelde maximumsalaris van leerkrachten in de verschillende schalen in het po 25 procent lager ligt dan in het vo. Een verschil van ruim duizend euro. Ook als de functiemix helemaal wordt uitgevoerd is het verschil nog altijd 23 procent, oftewel 940 euro.

De PO-Raad merkt terecht op dat we het lerarentekort niet oplossen met de functiemix. De AVS onderschrijft dit. D66-Kamerlid Paul van Meenen diende in het debat een motie in om onafhankelijk onderzoek te doen naar het niet halen van de afspraken over de functiemix (verworpen). Wel werd een motie overgenomen van Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) over het nakomen van de afspraken over de functiemix. Bussemaker kan niet toezeggen dat de lonen structureel omhooggaan in de komende begroting.

Werkdruk verlagen
Niet alle partijen zijn het eens over de manier waarop de werkdruk moet worden aangepakt. Ideeën lopen uiteen van het koppelen van jonge aan oudere leerkrachten, goede begeleiding voor starters en zij-instromers (om te voorkomen dat ze afhaken) tot investeren in kleinere klassen en meer onderwijsassistenten tot het po zelf laten onderzoeken welke bureaucratische regels kunnen worden geschrapt. Dekker wijst daarbij op Operatie Regels Ruimen waarmee nu al overbodige regels worden geschrapt en nieuwe bureaucratie wordt voorkomen.
 
Instroom pabo bevorderen
Sinds de invoering van hogere taal- en rekenvaardigheidseisen is het aantal nieuwe pabostudenten sterk teruggelopen. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld pleit daarom voor minder zware toelatingseisen en gratis bijspijkercursussen tijdens de opleiding. De Kamer ondersteunt dit idee niet. Ook minister Bussemaker wijst op het feit dat het juist belangrijk is de kwaliteit van de lerarenopleidingen te handhaven, nu het imago en de kwaliteit ervan net verbeterd is. Er is een ondersteuningsprogramma waarmee aspirant-pabostudenten goed worden voorbereid.
 
Zij-instroom
Medewerkers van buiten het onderwijs laten instromen in het onderwijs is voor sommige Kamerleden ook een oplossing. In een ingediende motie verzoekt Peter Kwint (SP) de zij-instroomcompensatie ook te laten gelden voor onderwijsassistenten die een mbo-opleiding hebben gevolgd (aangenomen). Bussemaker wil daar wel verder naar kijken en neemt dit mee in het onderzoek naar kostendekkendheid van de subsidieregeling zij-instromers.
 
Carrièreperspectief bieden
Een aantal partijen merken terecht op dat het leraarschap vooral aantrekkelijker wordt als de carrièrekansen worden vergroot. Becker (VVD) en Kuzu (DENK) zien dat veel leerkrachten willen doorgroeien tot onderwijsontwikkelaar of onderzoeker en vragen het kabinet dat meer mogelijk te maken.
 
De Kamer heeft 4 juli over de ingediende moties gestemd. Zie: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P09806

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 juli 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)