Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Functiebeschrijving Integraal schoolleider DB

Functiebeschrijving Integraal schoolleider DB

 

Omgeving
De werkzaamheden worden verricht binnen een school. In het algemeen komt de functie voor bij basisscholen BO Y 200-400, speciale basisscholen voor basisonderwijs SBO Y < 200 en/of scholen voor speciaal onderwijs SO Q <24 (voorgezet of WEC).

N.B. Het aantal leerlingen is, nu er extra middelen zijn voor schoolleiders van kleine basisscholen, volgens de AVS niet langer maatgevend.

De integraal schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur of het bovenschools management. In een directiereglement zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden aan de schoolleider beschreven.

De integraal schoolleider geeft leiding en sturing aan en is verantwoordelijk voor de werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van primair onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school, draagt zorg voor de uitvoering van het primair onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel, verantwoordt beslissingen aan het bestuur, vertegenwoordigt de school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen, g eeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van (senior) leraren en geeft leiding aan de adjunct-directeuren en medewerkers van de school.

Op de school zijn een integraal schoolleider, adjunct-directeur(en), (senior) leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)