Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Formeel gesprek met leidinggevende essentieel om professionalisering impuls te geven

Formeel gesprek met leidinggevende essentieel om professionalisering impuls te geven

Het formele gesprek tussen het personeel en de leidinggevende is essentieel om de deelname aan zowel formele als informele professionaliseringsactiviteiten een impuls te geven. Dat blijkt uit het rapport ‘Leren en ontwikkelen in het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform PO. Bijna 86 procent van het personeel geeft aan dat het volgen van een opleiding of training een nuttige investering is geweest voor het uitoefenen van het werk.

In 2015 volgde 66 procent van al het personeel in het primair onderwijs een opleiding of training. Dat bleek ook al uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016 en de Onderwijsatlas 2017. Nieuw in het rapport ‘Leren en ontwikkelen in het primair onderwijs’ is dat er ook onderscheiden is naar functie. Dan blijkt dat onderwijsondersteunend personeel het minst vaak een opleiding of training volgt en leerkrachten het vaakst. Het personeel dat wel heeft deelgenomen aan een opleiding of training kiest vooral een vakinhoudelijke opleiding. Daarna volgt een opleiding gericht op vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden of leidinggevende vaardigheden.

Ruim een kwart van het personeel in de sector geeft aan in 2015 deel te hebben genomen aan coaching of intervisie, vooral om te werken aan persoonlijke leer- en ontwikkelpunten. Coaching en intervisie is vooral onder het directiepersoneel populair (38 procent). De ondervraagden vinden coaching en intervisie veel effectiever dan een opleiding of training (83 tegenover 72 procent).

Andere factoren
In de verkenning van het Arbeidsmarktplatform PO is behalve naar functie, ook onderscheiden naar factoren als leeftijd, opleidingsniveau, grootte school en het aantal dienstjaren in dezelfde functie. Al die factoren zijn van invloed op de mate waarin iemand werkt aan zijn professionele ontwikkeling en op het soort professionaliseringsactiviteit dat hij volgt (formeel of informeel leren). Een paar voorbeelden:

  • Jongeren nemen vaker dan hun oudere collega’s deel aan coaching en intervisie.
  • Hoger opgeleiden nemen aanzienlijk vaker deel aan coaching en intervisie dan lager opgeleiden.
  • Op grote scholen zijn coaching en intervisie gebruikelijker dan op kleine scholen.
  • Personeel dat langer in dezelfde functie werkt, neemt minder vaak deel aan trainingen of opleidingen.

 
Rol formeel gesprek
Uit de verkenning komt naar voren dat ruim 81 procent van het personeel in 2015 minimaal één formeel gesprek gevoerde heeft met de leidinggevende over hun functioneren. De persoonlijke ontwikkeling en loopbaan is echter niet altijd een onderwerp dat tijdens zo’n gesprek besproken wordt. In totaal geeft 8 procent van het personeel aan tijdens het gesprek niet te hebben gesproken over de persoonlijke ontwikkeling, terwijl circa 45 procent aangeeft hier wel over gesproken te hebben, maar geen concrete afspraken te hebben gemaakt. Als dit gesprek wel wordt gevoerd en dit thema aan bod komt, neemt de kans dat het personeel deelneemt aan formele en informele professionaliseringsactiviteiten toe.
 
Belang
Het rapport wijst ook op het belang van professionalisering. Deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten is van belang, omdat ontwikkelingen in de sector en in de maatschappij voortdurend nieuwe eisen stellen aan het personeel. Maar ook in tijden van tekorten is het van belang om personeel te kunnen binden en boeien.
 
Aandachtspunten
Op basis van deze verkenning zijn drie aandachtspunten van belang:

  • ook informele professionaliseringsactiviteiten, zoals coaching en intervisie, zijn een meerwaarde voor de ontwikkeling van het personeel;
  • het formele gesprek tussen personeel en leidinggevende is essentieel om de deelname aan zowel formele als informele professionaliseringsactiviteiten een impuls te geven;
  • leidinggevenden spelen zowel een rol bij het formele gesprek als bij het creëren van een leercultuur (gedeelde visie) op school, waarin leren en ontwikkelen en kennisdeling centraal staat.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 april 2018

AVS Centrum Educatief Leiderschap

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)