Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Financiële positie primair onderwijs

Financiële positie primair onderwijs

De minister van OCW heeft de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. In deze brief wordt aandacht besteed aan het budget materiële instandhouding, de reserves en de beleggingen, de ontwikkeling van de personele kosten in relatie tot de ontwikkeling van de bekostiging en de ontwikkeling van de BAPO-kosten.

Ook geeft de minister in deze brief een reactie op de notitie van de VOS/ABB over de bekostiging.

Allereerst wordt aandacht besteed aan de reserves in het primair onderwijs. Basis voor de gegevens is het jaarverslag van de besturen, vastgelegd in de jaarrekening.

Op dit onderdeel komt de minister, na een ingewikkelde formuleberekening, tot de conclusie dat veel schoolbesturen bezittingen (geld en goederen) hebben boven de zogenoemde signaleringswaarde. Er is wel sprake van een daling, maar zij vindt dat niet zo erg. Volgens haar hoeft dat niet zorgelijk te zijn, als de besturen het maar bewust en beheerst realiseren.

Het tweede deel waar de minister aandacht aan schenkt is het beleggen en belenen van de gelden. Uit het onderzoek is gebleken, dat de besturen zich houden aan de regels die voor beleggingen gelden. De hoeveelheid geld bij de schoolbesturen is iets verminderd, maar volgens de minister nog steeds hoog. De meeste besturen zitten boven de signaleringswaarde van de commissie vermogensbeheer onderwijs.

Vervolgens gaat de minister in op de personele bekostiging. Op basis van het onderzoek in de periode 2006 - 2009 komt zij tot de conclusie, dat de indexering van de personele bekostiging toereikend is geweest. Dat de BAPO-kosten stijgen is een juiste conclusie, maar bij de berekening is hiermede rekening gehouden in de bekostiging. De extra kosten zouden worden gecompenseerd  door de daling van de gemiddelde kosten per formatieplaats door uitstroom van ouderen en instroom van jongeren. Verwacht wordt dat de BAPO-kosten een jaar later zullen dalen dan oorspronkelijk was ingecalculeerd.
Door de invoering van de functiemix en de verkorting van de salarisschalen is het niet meer vast te stellen of de compensatie toereikend is. De invoering van de lumpsum maakt het niet meer mogelijk alle componenten op de voet te volgen.

Wel heeft de minister geconstateerd dat het aantal formatieplaatsen is gestegen ten opzichte van het aantal leerlingen. Het is het beleid van het bestuur om hierin keuzes te maken.
Op de vraag of de indexering voor het jaar 2010 toereikend is kan nog geen antwoord worden gegeven, omdat de jaarrekeningen over dit jaar nog niet binnen zijn.

Tot slot gaat de minister in op de materiële bekostiging. Uit het onderzoek over de periode 2006 - 2009 is gebleken dat bepaalde componenten leiden tot een meeruitgave, bijvoorbeeld voor onderhoud gebouwen, energiekosten en beheer en bestuur. Minder is uitgegeven aan onderwijsleerpakketten. Bij elkaar is er een gesignaleerd tekort van 4%, hetgeen neerkomt op 0,37% van de totale gemiddelde bekostiging. Zij vindt dit percentage geen aanleiding om extra geld beschikbaar te stellen.

Verder geeft zij aan dat zij voornemens is om de budgetten voor personeel en materieel bij elkaar te voegen. Hierop komt zij in de loop der tijd nog terug.

In de samenvatting geeft de minister nog aan dat schoolbesturen soms te laat reageren op de krimp van het aantal leerlingen en wijst zij op het belang van verdere  versterking van de financiële deskundigheid van schoolbesturen. Niet als doel op zich, maar om er voor te zorgen dat de bekostiging ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 mei 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)